Oude Testament

Bijbelse kleurplaten over het Oude Testament

Knutselplaten

Bouwplaten

David koning Saul (1) (2) (3)
Jona de walvis
Abraham de herderskoning
De tent van Abraham
Adam en Eva in het Paradijs
Noach en de Ark
De tabernakel (1) (2) (3)
De tempel van Salomon (1) (2) (3) (4)

Kleurplaten

De Schepping
De Hof van Eden
Adam en Eva in het Paradijs (1)
Adam en Eva in het Paradijs (2)
De boom van goed en kwaad
De zondeval
Kaïn en Abel
De Ark
Noach bouwt de Ark (1)
Noach bouwt de Ark (2)
De dieren in de Ark
De Ark hoog op de golven
De Ark op de berg Ararat (1)
De Ark op de berg Ararat (2)
Noach laat een duif los
De toren van Babel
Sara en Abraham
De Here bij Abraham en Sara
Isaäk en Abraham
Lot mag kiezen
Sodom en Gomorra
Rebacca de vrouw van Isaäk
Isaäk geeft Jacob de zegen
Jacob en Ezau
De droom van Jacob
Jacobs worsteling met God
Rachel de herderin
De dromen van Jozef
Jozef krijgt zijn mantel
Jozef en zijn broers bij de put
Jozef in de put gegooid
Juda en Tamar
De mantel van Jozef
Jozef door zijn broers verkocht
Jozef bij Potifar
Jozef in Egypte bij de Farao
Jozef maakt zich bekend
Jozef aan tafel met zijn broers
Het gaat Jozef goed
De onderdrukking in Egypte
Het volk Israël in Egypte
Mozes in een biezen mandje
Mozes gevonden (1)
Mozes gevonden (2)
De brandende braamstruik
Mozes en Aäron bij de Farao
De 10 plagen over Egypte
Het volk door de zee (1)
Het volk door de zee (2)
Volk Israël eet manna (1)
Volk Israël eet manna (2)
Mozes en de 2 stenen tafelen
De bouw van de Tabernakel
Spionnen verstopt
De val van Jericho (1)
De val van Jericho (2)
De verspieders keren terug
Gods opdracht aan Jozua
Mozes ziet het beloofde land
Brood en een kruik water
Balak de sprekende ezel
Debora richter over Israël
Gideön richter over Israël
Simson
Volk Israël in ballingschap
Jesaja geneest koning Hizkia
Koning Josia
Daniël bidt
Feestmaal van Belsassar
 
Daniëls vrienden in de oven (1)
Daniëls vrienden in de oven (2)
Daniël in de leeuwenkuil (1)
Daniël in de leeuwenkuil (2)
Profeet Amos
Plundering van de tempel
Elia roept Elisa als opvolger
De profeet Elia opgenomen
Herbouw van de stadsmuur
David als schaapsherder
David de herdersjongen
David bij Samuël
Davis wordt gezalfd
David strekt ten strijde
David verslaat Goliath (1)
David verslaat Goliath (2)
David verslaat Goliath (3)
David en Batseba
Naäman wast zich in de Jordaan
Ruth raapt de aren op
Ruth bij Boaz
De gelofte van Hanna
Samuel in de tempel
Jona en de grote vis
Jano weer aan land
Esther bij de koning
Elia bij de beek
De koningin van Scheba

Huis met heerlijkheid vervullen

De Nieuwe Hemel en Aarde
 

 

Er bestaat geen groter geluk dan het kennen van Gods liefde en Zijn vergeving.