kerkzaal.jpg

Apostolische Geloofsbelijdenis

Iedere zondag belijden wij tijdens de kerkdienst deze Apostolische Geloofsbelijdenis. Uit eerbied voor de inhoud, die het diepste van ons "geloofsleven" raakt, doen wij dit staande en beamen wij dit ook gezamenlijk. Vaak door de predikant voorgelezen maar soms ook gezongen door de hele gemeente.

Iedere zondag belijden wij tijdens de kerkdienst deze Apostolische Geloofsbelijdenis.

Wij geloven:

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 
 2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 
 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel; 
 5. op de derde dag opgestaan uit de doden; 
 6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader; 
 7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. 
 8. Ik geloof in de Heilige Geest. 
 9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 
 10. vergeving van de zonden; 
 11. opstanding van het vlees; 
 12. en een eeuwig leven.

De Apostolische Geloofsbelijdenis is in een iets kortere vorm waarschijnlijk in de tweede eeuw ontstaan in Rome. De artikelen waren bedoeld als belijdenis die de (in die tijd meestal volwassen) dopeling aflegde vóór de doop. De tekst zoals we die nu gebruiken komt al voor in een geschrift uit het begin van de achtste eeuw.
Deze belijdenis heet Apostolische Geloofsbelijdenis (of: het Apostolicum), omdat verhalen uit de christelijke traditie beweren dat hij door de twaalf apostelen van Jezus geschreven is (ieder één artikel...). In ieder geval proeven we er het geloof van de apostelen in.

Zie ook "Ik geloof!"

Bron: www.gkv.nl

Als je door iemand te kort bent gedaan, zet het hem dan betaald door hem te vergeven. Dat is iets wat niet snel vergeten zal worden.