Kerkelijke tucht

Deel 1 Formulier voor de uitsluiting

Eerste afkondiging

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
Als kerkenraad delen we u met droefheid mee dat een broeder/zuster zich schuldig (heeft ge)maakt aan zonde tegen het ...e gebod (of: de zonde van ...). Herhaaldelijk is hij daarop angesproken, maar steeds heeft hij geen enkel teken van berouw getoond. Daarom hebben we hem al enige tijd moeten afhouden van het avondmaal, maar ook dat heeft hem helaas niet tot inkeer gebracht. Verdere waarschuwingen hebben tot nu toe evenmin resultaat gehad.
We moeten de tucht nu voortzetten en ertoe overgaan deze broeder/zuster buiten de gemeente te sluiten, als hij niet met zijn zonde breekt.
We delen u dit nu voor de eerste keer mee en roepen u met klem op voortdurend de Heer te bidden, of hij deze broeder/zuster tot bekering wil brengen.

Tweede afkondiging

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
Als kerkenraad hebben we u al eerder meegedeeld dat een broeder/zuster zich schuldig (heeft ge)maakt aan zonde tegen het ...e gebod (of de zonde van ...). U hebt toen gehoord dat hij niet meer werd toegelaten aan het avondmaal, omdat hij geen berouw toonde. Daarna hebben we de tucht voortgezet, maar van inkeer is bij deze broeder/zuster niets gebleken: alle waarschu¬wingen zijn tot nu toe zonder resultaat gebleven.
Tot onze droefheid moeten we nu ingrijpender maatregelen nemen. Met toestemming van de classis maken we nu de naam van deze broeder/zuster aan u bekend. Zijn naam luidt: .....................
Met diepe ernst roepen we u op: spreek deze broeder/zuster liefdevol aan en bid de Heer, of hij hem nog tot inkeer wil brengen. Zo zal de zonde uit de gemeente weggedaan en de zondaar gered worden.

Derde afkondiging

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
Als kerkenraad moesten we u al twee keer meedelen dat broeder/zuster N.N. zich schuldig (heeft ge)maakt aan zonde tegen het ...e gebod (of de zonde van ...). U weet dat hij geen berouw wilde tonen en niet meer werd toegelaten aan het avondmaal. Daarna hebben we ingrijpender maatregelen genomen, maar helaas is er geen sprake van dat deze broeder/zuster berouw toont. Integendeel, alle waarschuwingen hebben tot nu toe geen enkel resultaat gehad. Daarom delen we u nu voor de derde en laatste keer mee, dat we deze broeder/zuster verder moeten bestraffen. Als hij niet tot inkeer komt, zal hij op ......(datum) buiten de gemeenschap van de kerk gesloten worden.
Nog eenmaal roepen we u met droefheid op hem liefdevol te waarschuwen. Bid de Heer vurig, of hij deze broeder/zuster nog tot inkeer wil brengen.

Verantwoording

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
Als kerkenraad hebben we u al drie keer meegedeeld dat broeder/zuster N.N. in zonde leeft. Het doel van die afkon¬digingen was dat hij door uw en onze gebeden en waarschuwingen tot God zou terugkeren en verlost zou worden uit de macht van de satan, die hem in zijn greep houdt. Maar helaas valt er bij deze broeder/zuster nog geen spoor van berouw op te merken. Toch is hij vaak indringend gewaar¬schuwd. Zijn schuld was op zich al ernstig, maar wordt nu nog groter doordat hij aan zijn zonde vasthoudt. Als kerkenraad hebben we lang geduld met hem gehad, maar nu zijn we verplicht het uiterste middel te gebruiken om hem te redden.

We moeten hem buiten de gemeente sluiten, omdat Gods woord zegt:Verwijder wie kwaad doet uit uw midden. Deze buitensluiting heeft tot doel dat hij zich gaat schamen over zijn zonde. Ook mag dit zieke lichaamsdeel niet het hele lichaam van Christus, de gemeente, aantasten. Bovenal moet de buitensluiting voorkomen dat de naam van God gelasterd wordt omdat de kerk een zondaar in haar midden zijn gang laat gaan.

Buitensluiting

Christus heeft de uitoefening van de tucht opgedragen aan zijn apostelen met de woorden: Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn.
Daarom verklaren wij als herders en opzieners van deze gemeente in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat N.N., die zichzelf al buiten de gemeente van Christus heeft gesloten, nu officieel buitengesloten wordt.
Hij staat nu buiten de gemeenschap van Christus, heeft geen recht meer op de sacramenten en deelt niet meer in de geestelijke weldaden die God aan zijn gemeente schenkt.
Wanneer de apostel Paulus schrijft over de buitensluiting van gemeenteleden, zegt hij: Ga niet met hen om, dan zullen ze zich schamen. Behandel hen echter niet als vijanden, maar wijs hen als uw broeders en zusters terecht. Ga echter ook geen te nauwe banden met hem aan. Laat hem daaraan merken dat hij berouw moet tonen. Zolang hij vasthoudt aan zijn zonde, moet u hem behandelen zoals men in Israël iemand als een heiden of een tollenaar behandelde. Zo heeft Christus zelf het ons opgedragen.

Oproep aan de gemeente

Deze buitensluiting, gemeente, is voor ons allemaal een waarschuwend voorbeeld. Laten we ontzag hebben voor de Heer en nauwkeurig op onszelf letten. Laat daarom ieder die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt. Blijf verbonden met de Vader en zijn Zoon Christus en ook met alle oprechte christenen om zo het eeuwige leven te krijgen.
U hebt gezien hoe onze buitengesloten broeder/zuster langzamerhand het spoor bijster is geraakt. Leer daaruit hoe sluw de satan te werk gaat, wanneer hij mensen in het verderf stort en hen afkerig maakt van Gods woord en de sacramenten.
Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.
We moeten de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Wees waakzaam, wees op uw hoede en bid dat jullie niet in beproeving komen. Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig. Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God.
Laat ieder berouw hebben over zijn eigen zonden, zodat we niet opnieuw door de Heer vernederd worden en over een ander lid van de gemeente bedroefd moeten zijn. Leef eensgezind en vol ontzag voor God.

Opwekking tot het gebed

Alleen God is het, die zowel het willen als het doen bij ons teweegbrengt, omdat het Hem behaagt. Laten we daarom zijn naam aanroepen met belijdenis van onze zonden.
Gebed
Rechtvaardige God, barmhartige Vader, we klagen onszelf aan om onze zonden. We verdienen de pijn en het verdriet over de buitensluiting van onze broeder/zuster. Dat erkennen we. Ja, we hebben het allemaal verdiend van u afgesneden te worden om onze overtredingen. Maar, Heer, wees ons om Christus' wil genadig. We hebben berouw over onze zonden en vragen u om vergeving. Maak dat we ons steeds meer inspannen om u te dienen. Geef dat we voortdurend op onze hoede zijn voor slechte invloeden van buitenaf en van binnenuit. De dood van een zondaar geeft u immers geen vreugde, maar juist dat hij tot inkeer komt en leeft. Wil mee door ons toedoen deze nu buitengesloten broeder/zuster terugbrengen tot u. Dan wordt uw naam grootgemaakt als we hem met vreugde weer in ons midden kunnen opnemen. Wilt u ook alle anderen die afgedwaald zijn, tot bekering brengen. Zegen onze vermaningen en ons gebed.
(Het gebed wordt afgesloten door het Onze Vader, gesproken of gezongen)

Deel 2. Formulier om een buitengesloten gemeentelid weer op te nemen

Afkondiging

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
Als kerkenraad hebben we een verheugende mededeling voor u. U moet namelijk weten dat N.N. een tijd geleden buiten de gemeente van Christus gesloten is. Tot onze blijdschap heeft de Heer deze buitensluiting, en ook uw en onze waarschuwingen en gebeden gebruikt om hem tot inkeer te brengen. Hij verlangt ernaar weer opgenomen te worden in de gemeente.
Christus draagt ons op, een zondaar die zich bekeert met blijdschap weer op te nemen. Daarom zullen we de buitensluiting van N.N. opheffen. We zullen hem weer als broeder/zuster in de kerk ontvangen en hem weer toelaten tot het heilig avondmaal.
De instemming van u als gemeente is verkregen indien geen gegronde bezwaren worden ingediend voor ... (regel is een termijn van veertien dagen). Nu al danken we God voor zijn ontferming over deze broeder/zuster. Ook bidden we de Heer dat hij zijn werk aan hem wil voltooien tot zijn eeuwig heil. Amen.
(Als de instemming van de gemeente door het uitblijven van gegronde bezwaren inderdaad gebleken is zal vóór de eerstkomende avondmaalsviering het buitengesloten gemeentelid op de volgende wijze weer worden opgenomen:)

Verantwoording

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
Als kerkenraad hebben we u onlangs meegedeeld dat N.N. berouw heeft over zijn zonde en ernaar verlangt weer opgenomen te worden in de gemeente van Christus. Niemand heeft daartegen een gegrond bezwaar ingebracht. Integendeel, er is vreugde in de gemeente. Daarom zullen we hem opnieuw in de gemeente opnemen.
Christus leert ons dat zijn kerk bevoegd is iemand buiten te sluiten maar ook weer op te nemen in haar midden. De Heer zei namelijk tegen zijn apostelen: Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. God verklaart zelf in zijn woord, dat de dood van een slecht mens hem geen vreugde geeft.
God wil juist dat hij tot inkeer komt en in leven blijft. Daarom zijn we van harte bereid de berouwvolle zondaar weer in ons midden op te nemen.
Iedereen die zich oprecht bekeert en weer in de gemeente wordt ontvangen, mag er zeker van zijn dat God zelf hem in genade heeft aangenomen. Christus heeft immers gezegd: Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven.
Vragen
N.N., voordat we u opnieuw opnemen in de gemeente verzoeken we u op de volgende vragen te antwoorden.

Verklaart u voor God en zijn gemeente dat u oprecht berouw hebt over uw zonden en uw vasthouden daaraan in het verleden?

Gelooft u van harte dat God uw zonden om Christus' wil vergeven
heeft en u in zijn genade aanneemt?

Verlangt u ernaar weer in de gemeente van Christus te worden opgenomen en belooft u voortaan in eerbied voor God volgens zijn geboden te leven?

Wat is hierop uw antwoord? (Antwoord: Ja)

Verklaring

Broeder/zuster N.N., in de naam van onze Heer Jezus Christus verklaren wij, herders en opzieners van deze gemeente, dat u niet langer buiten de gemeente van God staat maar daarin weer bent opgenomen.

U bent opnieuw een met Christus en u deelt in alle geestelijke weldaden die God aan zijn gemeente schenkt.
Wees ervan overtuigd dat de eeuwige God, die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Amen.

Opwekking

Geliefde broeder/zuster, wees er zeker van dat God u weer in genade heeft aangenomen. Pas op voor de listen van de duivel en ook voor de slechtheid van de wereld en uw eigen hart om niet opnieuw in de zonde verstrikt te raken. Leef dicht bij God door de kracht van de heilige Geest. Heb Christus vurig lief, want u zijn veel zonden vergeven.

En u, gemeente, ontvang deze broeder/zuster liefdevol in uw midden. Wees blij dat hij die dood was, weer levend geworden is en die verloren was, teruggevonden is. Verheug u met Gods engelen over deze zondaar die tot inkeer is gekomen. Behandel hem niet langer als een buitenstaander maar als een broeder/zuster en mede-erfgenaam van Christus.

Gebed

Barmhartige God en Vader, we danken u door Christus Jezus, dat u onze broeder/zuster ertoe gebracht hebt weer met u te leven. Met u zijn we blij om zijn bekering. We bidden u, bewijs hem uw genade zodat hij er steeds zekerder van wordt dat zijn zonden vergeven zijn. Laat hij u uit dank daarvoor met grote blijdschap dienen. Geef dat hij met volharding de weg van uw geboden gaat en laat hem voor velen tot zegen zijn door zijn bekering.

We vragen u ook: leer door de terugkeer van onze broeder/zuster ons allemaal dat bij u vergeving is, zodat we u eren met ontzag. Geef dat we samen u dienen met kinderlijke eerbied en overgave, alle dagen van ons leven, door Jezus Christus onze Heer.
In zijn naam bidden we: (het Onze Vader, gesproken of gezongen).

Deel 3. Formulier voor de tucht over afkerige volwassen doopleden

Bekendmaking aan de gemeente

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
Als kerkenraad delen we u met droefheid mee, dat N.N., die als lid van Christus' gemeente gedoopt is, vasthoudt aan de zonde van . . . Door zo te doen is hij ongehoorzaam aan de God van het verbond. Toch is hij voortdurend ernstig gewaarschuwd.
We hopen en bidden dat hij alsnog blijk zal geven van berouw en bekering. Wanneer dit echter niet gebeurt binnen . . ., moeten we hem buiten de gemeenschap van de kerk sluiten.
We sporen u aan hem in liefde te vermanen en de Heer te bidden voor zijn bekering.

Verklaring van buitensluiting

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
Als kerkenraad delen we u met grote droefheid mee, dat N.N., die eens de heilige doop heeft ontvangen als teken en zegel van de eenheid met Christus en zijn kerk, deze eenheid te schande maakt. Ondanks vele ernstige waarschuwingen gaat hij daar stug mee door.
Daarom moeten we er nu toe overgaan hem buiten de gemeente van God te sluiten. We verklaren in de naam van de Heer dat N.N. geen deel meer heeft aan het heil van Christus, zolang hij zich niet bekeert.
We sporen u aan niet op te houden hem in uw gebed te gedenken en hem liefdevol te waarschuwen, dat hij zijn zonde moet belijden en ermee moet breken. En laten wij ervoor oppassen, dat iemand van ons afvallig wordt van de levende God.

Gebed

Laten we Gods naam aanroepen en onze zonden belijden.
Rechtvaardige God, barmhartige Vader, we klagen onszelf aan om onze zonden. We verdienen het verdriet over de buitensluiting van dit dooplid van uw gemeente. Dat erkennen we. Ja, we hebben het allemaal verdiend buiten uw gemeenschap gesloten te worden. Maar Heer, wees ons om Christus' wil genadig. We hebben berouw over onze zonden en vragen u om vergeving.
Geef dat we voortdurend op onze hoede zijn voor slechte invloeden van buitenaf en van binnenuit. Maak dat we ons steeds meer inspannen om u te dienen. Wil mee door ons toedoen deze nu buitengesloten broeder/zuster terugbrengen tot u. Dan wordt uw naam grootgemaakt als we hem met vreugde weer in ons midden kunnen opnemen. De dood van een zondaar geeft u immers geen vreugde. U wilt juist dat hij tot inkeer komt en in leven blijft.
Wilt u ook alle anderen die afgedwaald zijn, tot bekering brengen. Zegen onze vermaningen en ons gebed.
(Het gebed wordt afgesloten door het Onze Vader, gesproken of gezongen)

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 2343

Geef het door en vertel het verder: