Huwelijksformuler

De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat N.N. en N.N. van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente om zijn zegen vragen. De instemming van u als gemeente is verkregen wanneer voor ... geen gegronde bezwaren worden ingebracht. De huwelijksdienst zal gehouden worden op ... (datum/tijd).

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Wij zijn hier bijeen om het huwelijk van N.N. en N.N. aan de Heer op te dragen en hem om zijn zegen te vragen. Laten we eerst nagaan wat het Woord van God over het huwelijk zegt.

Instelling

Het huwelijk is geen uitvinding van mensen, maar een instelling van God. Dat blijkt direct aan het begin van de geschiedenis. Nadat God hemel en aarde had geschapen, vormde hij de mens als man en vrouw. Hij schiep hen naar zijn beeld en gaf hun samen de opdracht de aarde te beheren en in cultuur te brengen . God had eerst de man geschapen. Hij liet hem ervaren dat het niet goed was alleen te zijn. Onder de levende schepselen trof Adam er niet één aan die bij hem paste. Hij miste iemand met wie hij het leven kon delen . Daarom liet God een diepe slaap over de man komen en bouwde uit een van zijn ribben een vrouw. Toen hij haar bij Adam bracht, riep deze verrast uit:
Eindelijk een gelijk aan mij,
mijn eigen gebeente,
mijn eigen vlees,
een die zal heten: vrouw,
een uit een man gebouwd.
Zo verbond God zelf man en vrouw aan elkaar, en dat doet hij nóg, zodat zij een unieke levenseenheid vormen .
Op het lied van Adam volgen deze woorden: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.
Hieraan geven man en vrouw gehoor, wanneer zij elkaar officieel trouw beloven voor het leven.
Hun huwelijkssluiting vormt een publieke gebeurtenis. Daarin wordt de band tussen beiden rechtsgeldig voor God en mensen . Dit verbond zijn ze aan God en aan elkaar verplicht, als ze samen een willen zijn. Want de Schepper wil een ring van trouw zien om de intieme liefde. Alleen binnen het huwelijk mogen man en vrouw zich volledig aan elkaar geven . Zo wordt het kostbare geschenk van de seksualiteit beschermd en wordt losbandigheid tegengegaan. Ons lichaam is immers een tempel van de heilige Geest .
Het is tegen Gods wil dat gehuwden uit elkaar gaan . Christus heeft dit beklemtoond, toen hij zei: Ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Ontrouw neemt de Heer daarom hoog op. Het kwaad van de echtbreuk verafschuwt hij. Hij heeft het huwelijk bedoeld als een relatie voor het leven. Van man en vrouw verlangt hij dat ze elkaar niet in de steek laten, maar elkaar trouw blijven.
Alleen door de kracht van de heilige Geest zijn ze daartoe in staat.

Doel

Gods Woord onderwijst ons ook over het doel van het huwelijk. Man en vrouw mogen elkaar in liefde toebehoren en genieten van wat God hun daarin geeft. Deze liefde tussen man en vrouw wordt in het Hooglied uitbundig bezongen. Ze is fonkelender dan wijn en zoeter dan honing.
Geen stortvloed van water kan het vuur van de liefde blussen. Omdat de liefde zichzelf niet zoekt, zullen de geliefden uit zijn op het belang van de ander. Zo kan het leven van beiden tot bloei komen. Bovenal zullen zij samen hun leven wijden aan God, en elkaar helpen op de weg naar het eeuwige leven.
Daarnaast wil de Heer door het huwelijk bouwen aan volgende generaties met het oog op de komst van zijn koninkrijk. In het paradijs zei hij tegen man en vrouw: Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde. Ook nu worden echtgenoten geroepen tot het ouderschap, wanneer de Heer de mogelijkheden daarvoor geeft. Als zij kinderen van God krijgen, ontvangen ze een kostbaar geschenk. Zij zullen als vader en moeder het beeld van God vertonen in de zorg en liefde voor hun kinderen.
De gehuwden leven niet alleen voor elkaar en hun gezin. De Heer geeft hun ook een plaats in de samenleving. Zij behoren zich in te zetten voor de leden van Christus' gemeente en voor alle mensen die God op hun weg plaatst.

De verhouding in het huwelijk

Wanneer Gods Woord spreekt over de onderlinge verhouding in het huwelijk, komt allereerst de eenheid naar voren. Man en vrouw zijn aan elkaar gegeven om elkaar aan te vullen en te dienen, niet om elkaar te overheersen. Immers, man en vrouw zijn naar het beeld van God geschapen. Beiden delen in de liefde van Christus en beiden zijn erfgenamen van het eeuwige leven. Dit alles vraagt in het huwelijk om wederzijds respect, waarbij de liefdevolle trouw de toon aangeeft.
Binnen deze eenheid hebben man en vrouw ook ieder een eigen plaats. De apostel Paulus brengt een diepe betekenis aan het licht, als hij hun relatie spiegelt aan die tussen Christus en zijn gemeente.
Christus is het hoofd van zijn gemeente en staat borg voor haar. Door zichzelf helemaal te geven, heeft hij haar liefgehad tot het uiterste. In navolging van Christus behoort de man met liefde en zelfverloochening hoofd te zijn van zijn vrouw. Als eerstverantwoordelijke moet hij haar voorgaan in het leven met de Heer. Hij zal zorg dragen voor haar welzijn en haar geborgenheid geven.
De vrouw bewaart van haar kant de eenheid door recht te doen aan de plaats van haar man. Zoals de gemeente zich aan Christus toevertrouwt en zich door hem laat leiden, zo moet de vrouw zich toevertrouwen aan haar man en hem volgen in het dienen van de Heer. Zij zal hem helpen bij alle dingen die naar Gods wil zijn, en liefdevol het leven met hem delen.
Wanneer man en vrouw zo elkaar leren aanvaarden, leven zij niet ieder voor zichzelf. Zij zullen hoe langer hoe meer de eenheid van Christus en zijn gemeente laten zien.

Belofte

Gods zegen rust op ieder huwelijk waarin man en vrouw samen luisteren naar de stem van hun Heer. Zo wordt in Psalm 128 ieder die de Heer vreest, van harte gelukgewenst. Wandelend met hem, mogen de gehuwden zegen op hun levensweg verwachten.
Dat neemt niet weg, dat ieder huwelijk als gevolg van de zonde ook te kampen krijgt met zorg, moeite en verdriet. Toch mogen man en vrouw leven in het vaste vertrouwen dat God hen blijft helpen, zelfs wanneer men dat menselijk gezien niet meer zou verwachten. Hij belooft als hemelse Vader voor hen te zorgen en roept hen op, in alles op hem terug te vallen.
Zoals de Heer hun schuld wil vergeven, zullen zij ook elkaar hun zonden en tekortkomingen vergeven. Ze kunnen daarvoor telkens putten uit de bron van zijn genade.
Ook mogen zij zeker weten dat hun huwelijk door Gods Geest geheiligd wordt. Daardoor krijgt hun huwelijk zin en mag het meewerken aan de komst van Gods koninkrijk.

Wederzijdse verplichtingen

(De voorganger verzoekt het bruidspaar te gaan staan.)
Bruidegom en bruid, luister naar wat de Heer van jullie verwacht.

Bruidegom, heb je vrouw lief, zoals Christus zijn gemeente liefheeft. Vrees de Heer! Leef verstandig met je vrouw en bewijs haar eer, want zij deelt samen met jou in Gods genade, zowel in dit als in het toekomstige leven. Dan zul je vrijuit tot God kunnen bidden en verhoring ontvangen. Ga haar voor in een leven met de Heer. Draag zorg voor haar en geef haar geborgenheid. Aanvaard haar liefdevolle steun als de hulp die Christus je geeft.
Bruid, heb je man lief en help hem door in alles het goede voor hem te zoeken. Aanvaard hem als hoofd en ontvang zijn liefdevolle zorg als geborgenheid die Christus je geeft. Vrees de Heer! Wees niet gericht op uiterlijk vertoon, maar laten je goede werken je sieraad zijn, in het gezin en daarbuiten.
Blijf elkaar trouw en leef beiden van Gods genade. Draag samen de verantwoordelijkheid en de zorg voor jullie gezin. Wees trouw in de uitoefening van de taken die God jullie geeft. En leef zo, dat je tot een zegen bent in de gemeente en in de samenleving.

Belofte van het bruidspaar

Jullie hebben nu gehoord dat het huwelijk door God is ingesteld. Ook is jullie voorgehouden wat de Heer van je verwacht.

(Er zijn twee mogelijkheden:
Zelf de belofte uitspreken of 'ja' zeggen op de gestelde vragen.)

(Zelf de belofte uitspreken)
Willen jullie nu elkaar de rechterhand geven en je beloften uitspreken?
De bruidegom zegt: Ik, N.N., beloof hier voor God en zijn gemeente, in liefde voor jou, N.N., te zorgen. Ik beloof je voor te gaan in alle dingen die naar Gods wil zijn. Ik zal heilig met je leven, je nooit verlaten, maar je trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood ons zal scheiden. Ik beloof in het huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven.

De bruid zegt: Ik, N.N., beloof hier voor God en zijn gemeente, in liefde voor jou, N.N., te zorgen. Ik beloof je te helpen en je te volgen in alle dingen die naar Gods wil zijn. Ik zal heilig met je leven, je nooit verlaten, maar je trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood ons zal scheiden. Ik beloof in het huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven.

('Ja' zeggen op de volgende vragen)
Willen jullie elkaar de rechterhand geven en antwoorden op de volgende vragen:

(aan de bruidegom)
N.N., beloof je hier voor God en zijn gemeente, in liefde voor N.N., je vrouw, te zorgen? Beloof je haar voor te gaan in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zul je heilig met haar leven, haar nooit verlaten, maar haar trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden? Beloof je in je huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven?
(Antwoord) Ja!

(aan de bruid)
N.N., beloof je hier voor God en zijn gemeente, in liefde voor N.N., je man, te zorgen? Beloof je hem te helpen en hem te volgen, in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zul je heilig met hem leven, hem nooit verlaten, maar hem trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden. Beloof je in je huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven?

(Antwoord) Ja!

Laten we nu de naam van de Heer aanroepen in dankzegging en gebed.

Gebed

Almachtige God, Vader in de hemel, Wij prijzen uw goedheid en wijsheid die uitkomt in al uw werken, ook in de instelling van het huwelijk. U hebt de mens als man en vrouw geschapen. U bracht Adam en Eva samen met de bedoeling dat zij een diepe levenseenheid zouden vormen. Ook deze bruidegom en bruid, N.N. en N.N., hebt U zo aan elkaar verbonden. Wij danken U, dat ze elkaar liefkregen en trouw beloofden voor het leven.
Wij bidden U, schenk hun uw Geest, zodat zij deze belofte nakomen. Wilt U zelf met hen meegaan en hen in bescherming nemen te midden van de gevaren in deze wereld. Houd hen aan elkaar verbonden in alle omstandigheden, in voorspoed en tegenspoed, in vreugde en verdriet, in gezondheid en ziekte. Geef dat zij elkaar blijven liefhebben, elkaar helpen en trouw zijn. Leer hun bovenal in de gemeenschap met Christus te leven. Laat hun huwelijk een afspiegeling zijn van de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. Help hen om samen vanuit uw evangelie te leven. Geef hun een vast geloof, zodat zij van harte bereid zijn naar U te luisteren en de macht van de zonde te weerstaan.
Trouwe God, schenk hun uw zegen, zoals U eens Abraham, Isaak en Jakob hebt gezegend. Als U hun kinderen geeft, verleen hun dan kracht en wijsheid om die kinderen op te voeden tot uw eer. Leid hen zo, dat zij zich inzetten voor de leden van Christus' gemeente en voor alle mensen die U op hun weg plaatst. Maak hen in woord en daad getuigen van uw liefde, zodat uw naam geprezen wordt. Doe dit bruidspaar met heel uw kerk uitzien naar de dag van de bruiloft van het Lam, die grote dag, waarop het leven één feest wordt.
Wil ons verhoren, barmhartige Vader, door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Zegen

God, onze Heer, die jullie tot dit huwelijk heeft geroepen, verlene jullie door zijn heilige Geest de kracht om je belofte na te komen, al de dagen die hij jullie samen schenken wil. Hij verbinde jullie met ware liefde en trouw en geve jullie zijn zegen. Amen.

  • Aantal keren gelezen:: 3225

Geef het door en vertel het verder: