Doopformulier voor volwassenen

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Over de doop

Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld. Zo wordt zichtbaar gemaakt dat je in de ogen van God vuil bent, belast met zonde. Je bent al schuldig als je wordt geboren, al zondig sinds je moeder je ontving. Zo kan God je niet accepteren. Je kunt zijn koninkrijk alleen binnengaan als je opnieuw geboren wordt en een nieuw leven krijgt. De doop wil je dus laten beseffen hoe slecht je eigenlijk bent. Dan kun je je alleen nog maar klein maken voor God, want je kunt jezelf niet redden. Alleen Jezus Christus kan dat, door je vuilheid af te wassen en je een nieuw leven te geven.

De doop is een teken en zegel dat Jezus Christus je inderdaad schoon wil wassen. Hijzelf heeft immers de opdracht gegeven te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Door je doop garandeert God de Vader je dat hij een eeuwig genade¬verbond met je sluit. Hij neemt je aan als zijn kind en erfgenaam. Hij zal altijd voor je zorgen. Het kwaad houdt hij bij je vandaan of hij laat het bijdragen aan het goede.
De Zoon garandeert je dat hij al je zonde van je wegneemt. Hij laat je volledig delen in zijn dood en opstanding en geeft je een nieuw leven. Hij schenkt je zijn eigen volmaakte zuiverheid. Hij zorgt ervoor dat God je vrijspreekt.
De heilige Geest garandeert je dat hij in je komt wonen. Hij maakt je één met Christus. Hij maakt tot je persoonlijk eigendom wat je in Christus al hebt. Daardoor zul je eens volmaakt zuiver zijn. Dan zul je eeuwig leven te midden van het volk dat God heeft uitgekozen.

Van jouw kant ben je nu verplicht God zo te gehoorzamen als bij je nieuwe leven past. Je moet geloven in deze ene God - Vader, Zoon en heilige Geest - en hem liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met inzet van al je krachten. Je moet met de wereld van de zonde breken, wat zondig in je is laten afsterven en vol ontzag voor God leven.
Als je uit zwakheid nog zonden doet, hoef je toch aan Gods genade niet te twijfelen. Je hoeft je er ook niet bij neer te leggen dat je nu eenmaal zondig bent. Je doop garandeert immers dat God voor eeuwig een verbond met je gesloten heeft.

Over de dopeling

Volwassenen worden gedoopt, als ze tot inkeer zijn gekomen, hun zonden hebben beleden en belijdenis hebben gedaan van hun geloof in Christus. Want toen Johannes de Doper de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen om zo vergeving van zonden te verkrijgen, heeft hij alleen mensen gedoopt die hun zonden beleden.
Verder heeft onze Heer Jezus Christus zelf zijn apostelen bevolen alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Jezus heeft toen ook beloofd: Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered. Volgens deze regel hebben dan ook de apostelen alleen die volwassenen gedoopt die met berouw hun geloof beleden.
Daarom doopt de kerk alleen die volwassenen die de rijke inhoud van de doop uit het evangelie hebben leren begrijpen en van hun geloof rekenschap afleggen door hun persoonlijke belijdenis.

Gebed voor de doop

Almachtige, eeuwige God, u hebt als een rechtvaardige rechter de ongelovige wereld eens door de zondvloed gestraft, maar Noach en zijn gezin hebt u in uw grote barmhartigheid gered. Heel het leger van de onverzettelijke farao van Egypte hebt u doen omkomen in de Rietzee, maar uw volk Israël hebt u in uw barmhartigheid dwars door diezelfde zee, over droog land doen gaan. In beide gebeurtenissen hebt u toen al iets van de doop laten zien .
We bidden u, barmhartig als u bent, ook N.N. genadig te zijn. Maak hem door uw heilige Geest één met Jezus Christus. Laat hem door de doop met uw Zoon in diens dood begraven zijn en met hem opstaan in een nieuw leven. Laat hem elke dag vol goede moed zijn kruis dragen, Christus achterna, aan hem verbonden met echt geloof, vaste hoop en vurige liefde. Geef dat hij eens, zeker van uw beloften, dit leven zal verlaten en onbevreesd zal verschijnen voor Jezus Christus, zijn rechter en redder.
Verhoor ons in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid.
Amen.

Vragen aan de dopeling

Geliefde broeder(s)/zuster(s),
U staat hier voor God en zijn gemeente om uw geloof te belijden. Ik verzoek u eerlijk te antwoorden op de volgende vragen.

Gelooft u in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in de heilige Geest, de drie-enige God van uw doop?

Erkent u dat u zondig en schuldig ter wereld bent gekomen en dat u van nature niet kunt doen wat goed is in Gods ogen? Beseft u dat u daarom blootstaat aan Gods toorn? Bekent u dat u de geboden van de Heer vaak hebt overtreden met zondige gedachten, woorden en daden? Hebt u daar berouw over?

Gelooft u dat Jezus Christus u als uw verlosser geschonken is en dat u door de kracht van de heilige Geest een deel van zijn lichaam wordt ? Gelooft u dat God u door Christus' bloed al uw zonden vergeeft?

Belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, zoals die in de Apostolische Geloofsbelijdenis samengevat is en in deze gemeente verkondigd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is? Zult u, zolang u leeft, bij deze belijdenis blijven en alles verwerpen wat tegen Gods woord ingaat?

Aanvaardt u de belofte en verplichting van Gods genadeverbond, waarvan de doop teken en zegel is? Verlangt u ernaar God en uw naaste lief te hebben, met de wereld van de zonde te breken, wat zondig in u is te laten afsterven en vol ontzag voor God te leven? Belooft u dienstbaar te zijn aan de gemeente, trouw met haar naar het woord te luisteren en het avondmaal te gebruiken? Zult u zich gewillig onderwerpen aan alle christelijke vermaningen?

Wat is daarop uw antwoord? (Ja)

Zegenbede

Al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.

Of
Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Bediening van de doop

N.N. (volledige naam), ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Oproep aan de gemeente

En u, geliefde broeders en zusters, ontvang deze broeder/zuster met liefde in de gemeente. Weet u geroepen door uw voorbede en voorbeeld hem te steunen. Wees ook daadwerkelijk bereid om, waar nodig en mogelijk, eraan mee te helpen, dat deze broeder/zuster groeit in het geloof, in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want "wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden". Hiertoe helpe ons de Heer door zijn Geest.

Dankgebed

Almachtige, barmhartige God en Vader, dankbaar prijzen wij u. Want u vergeeft ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden. U hebt ons door uw Geest tot leden van uw Zoon en daarmee tot uw kinderen aangenomen. In Jezus' naam bidden wij u voor deze broeder/zuster: Leid hem altijd door uw Geest. Laat hem volgens uw woord leven en in Christus tot geestelijke groei komen. Dan zal hij uw goedheid en barm¬hartigheid erkennen en verkondigen. Laat hem gehoorzaam onze enige leraar, koning en hogepriester Jezus Christus volgen, zodat hij sterk is in de strijd tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk en overwint. Dan zal hij u, de enige en betrouwbare God, Vader, Zoon en heilige Geest, eeuwig loven.
Amen.

  • Aantal keren gelezen:: 2539

Geef het door en vertel het verder: