Bevestiging dienaren van het woord

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Inleiding

Als kerkenraad hebben we u tweemaal de naam bekendgemaakt van de predikant die we beroepen hebben, broeder N.N., om na te gaan of iemand een gegrond bezwaar tegen zijn bevestiging had in te brengen. Gelukkig waren zulke bezwaren niet aan de orde . Daarom wordt hij nu in de naam van onze Heer in zijn ambt bevestigd.

Oorsprong van het ambt

God, onze hemelse Vader, brengt uit de verdorven mensheid een gemeente bijeen, die eeuwig zal leven. Daarvoor schakelt hij ook mensen in. Christus geeft daarom vanuit de hemel ambtsdragers aan zijn gemeente. De apostel Paulus wijst daarop, met de woorden: hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd.
Als de goede herder zorgt hij voortdurend voor zijn kudde en stelt hij herders aan, om in zijn naam de schapen te weiden. Zij verzorgen deze schapen van Christus door het woord te verkondigen, de sacramenten te bedienen en voor te gaan in de gebeden. Zo wordt de kudde van voedsel voorzien en op de goede weg geleid.

Aanvankelijk vervulden de apostelen deze taak in de christelijke kerk.
Later stelden ze, geleid door de Geest van Christus, in elke gemeente
oudsten aan. Er waren oudsten die leiding gaven en oudsten die daarnaast
preekten en onderwijs gaven. De eersten noemen wij ouderlingen, de
laatsten dienaren van het woord of predikanten.
Zij prediken het evangelie van de apostelen, waarover Paulus schrijft: Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend.
En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.
Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens
Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.

Taken van de dienaar van het woord

De taak van de dienaren van het woord komt hierop neer: In de eerste plaats moeten ze het woord van God zuiver en volledig verkondigen, in overeenstemming met het bevel van de apostel Paulus: Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij: Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.
Naar het voorbeeld van deze apostel verrichten ze dit werk in de publieke erediensten en bij de gelovigen thuis. Ze weerleggen dwalingen met Gods woord, ontmaskeren de vruchteloze praktijken van de duisternis en roepen de gemeenteleden op het voorbeeld van God na te volgen en als kinderen van het licht de weg van de liefde te gaan.
Ze bezoeken de gemeenteleden. Ze troosten de zieken. Ze maken de jeugd van de kerk en anderen die door God geroepen worden, vertrouwd met de heilige geschriften, die hun wijsheid kunnen geven, zodat ze gered worden door het geloof in Christus Jezus.
Vervolgens is het hun taak de sacramenten van doop en avondmaal te bedienen, omdat die een zichtbare vorm zijn van het woord van God.
Daarom wordt door hen de doop bediend, volgens het bevel van Christus: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. . Om dezelfde reden bedienen zij het avondmaal, dat Christus ons heeft bevolen te vieren, toen hij zei: Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.
Verder is het hun taak als voorganger van de gemeente in de eredienst de naam van de Heer aan te roepen en smeekbeden, voorbeden en dankgebeden uit te spreken voor alle mensen, van hoog tot laag.
Tot slot zorgen ze er, samen met de ouderlingen, als beheerders van Gods huis voor dat alles in de gemeente vreedzaam en ordelijk toegaat , en wel zo als Christus het geboden heeft. Daarom moeten ze zichzelf in acht nemen en zich houden aan de leer en zorgen voor Gods kudde. In opdracht van Christus hanteren ze de christelijke tucht, waardoor ze het koninkrijk van de hemel openen voor de gelovigen en sluiten voor de ongelovigen.

Belang van het ambt

Uit dit alles blijkt hoe belangrijk het werk van de dienaren van het woord is. Door hun werk wil God mensen redden. Zij zijn de sterren in de rechterhand van Christus, die verblijft tussen de gouden lampenstandaards, zijn gemeenten. Ze dragen in hun werk een grote verantwoordelijkheid.
Paulus spoort Timoteüs dan ook als volgt aan: Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Verder krijgt Titus van Paulus de opdracht in elke stad oudsten aan te stellen .
Wanneer ze als herders van de kudde hun dienst met toewijding verricht hebben, ontvangen ze, als de hoogste herder verschijnt, de krans van de luister, die nooit verwelkt .

Bevestiging

Geliefde broeder, u staat klaar om uw ambt op u te nemen. Ik verzoek u de volgende vragen te beantwoorden voor God en zijn heilige gemeente:

Bent u ervan overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen?

Aanvaardt u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament als het enige Woord van God en de volkomen leer van de verlossing, en wijst u alles af wat daarmee in strijd is?

Belooft u in overeenstemming daarmee uw ambt trouw te vervullen en u daarbij met ontzag voor God in heel uw leven te gedragen?

Belooft u u te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht, in overeenstemming met de kerkorde, als u in leer of leven zondigt?

Wat is daarop uw antwoord? (Ja)

Bij het uitspreken van de volgende zegen legt de voorganger de aangestelde predikant de hand op, als die het ambt van dienaar van het woord nog niet heeft bekleed.

Zegen

Moge God, die u tot dit ambt heeft geroepen, u door zijn Geest sterk maken en verlichten en u zó leiden als dienaar van zijn woord,
dat u hem gehoorzaam bent en dat uw werk vrucht draagt, tot eer van zijn naam en tot uitbreiding van het rijk van zijn Zoon Jezus Christus.
Amen.

Opdracht

Geliefde broeder in Christus, God onze Vader heeft deze gemeente gekocht met het bloed van zijn eigen Zoon, onze Heer Jezus Christus. Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld. Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord en daad, in liefde, in geloof en in reinheid. Heb Christus lief en hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoorde¬lijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding, zoals God dat wil. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd. Verkondig de zuivere leer, zodat de gemeente door uw prediking en onderwijs bewaard blijft bij Gods woord. Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. Veronachtzaam de genade die u geschonken is niet. Neem u in acht, houd u aan de leer en blijf dat doen; dan redt u zowel uzelf als hen die naar u luisteren. en de Heer zal met u zijn.

Geliefde broeders en zusters, de Heer heeft deze dienaar aan u gegeven. Denk eraan dat God zelf u door hem aanspreekt. Neem daarom de woorden, die hij naar de schrift tot u spreekt, met blijdschap aan.
Verwelkom hem vol vreugde als iemand die één is met de Heer, want hoe welkom is de vreugdebode die vrede aankondigt en goed nieuws brengt!
Heb achting voor hem om zijn werk. Bid voor hem dat hij zijn taak naar behoren kan verrichten.
Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben: dat zou u zeker niet ten goede komen.
Als u zo deze dienaar van de Heer ontvangt, zal God u zijn vrede geven en krijgt u deel aan het eeuwige leven.

Gebed

Barmhartige Vader, u brengt door Jezus Christus uit de verloren mensheid een gemeente samen die eeuwig mag leven. We danken u dat u daarvoor mensen in dienst neemt en dat u aan uw kerk hier deze dienaar van het woord geeft. We bidden u: wil hem door uw Geest alles geven wat hij nodig heeft voor de taak waartoe u hem geroepen hebt. Schenk hem een helder inzicht in uw woord en leg hem de juiste woorden in de mond, zodat hij met vrijmoedigheid het mysterie van het evangelie bekendmaakt.
Geeft hem wijsheid en trouw om de kudde die hij onder zijn hoede heeft gekregen, op de goede weg te leiden en in christelijke vrede bijeen te houden. Laat hem zijn dienst zó uitoefenen, dat uw kerk daardoor wordt bewaard en uitgebreid. Bemoedig hem door uw Geest, zodat hij standvastig blijft in moeiten en beproevingen. Dan zal hij eens met al uw trouwe dienstknechten welkom zijn bij het feestmaal van zijn Heer.
Laat allen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd, deze dienaar erkennen als door u gezonden. Geef dat ze de leer en de vermaning van Christus, waarmee deze herder naar hen toe komt, aannemen en zich met vreugde aan zijn leiding onderwerpen. Laat allen door zijn dienst in Christus geloven en eeuwig leven.
Verhoor ons, Vader, door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. In zijn naam bidden we u:
(het Onzevader gesproken of gezongen).

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 2468

Geef het door en vertel het verder: