Schuldbelijdenis en gebeden om de verlichting met de heilige Geest

 1. Heilige God en Vader, we maken ons klein voor u, omdat we vaak en ernstig tegen u hebben gezondigd. We erkennen dat we uw oordeel verdiend hebben. Het zondigen zit ons in het bloed. We waren al schuldig bij onze geboorte, zelfs al zondig toen onze moeder ons ontving. Er leven allerlei slechte neigingen in ons, die tegen u en onze naaste ingaan. Dagelijks overtreden we uw geboden met onze gedachten, woorden en daden. Wat u ons geboden hebt, hebben we nagelaten en wat u ons verboden hebt, hebben we juist gedaan. We hebben zo tegen u gezondigd, dat we het niet meer waard zijn uw kinderen te heten. Wie zijn wij dat we onze ogen durven op te slaan naar u in de hemel.
  We belijden u dit met schaamte en het maakt ons klein. Tegelijk geeft het ons reden om u te prijzen om uw ontferming over ons in Christus. Want we weten dat de dood van een zondaar u geen vreugde geeft, maar dat hij tot inkeer komt en leeft. Uw barmhartigheid is oneindig over allen die u aanroepen in vast vertrouwen. Daarom komen we bij u in vertrouwen op onze bemiddelaar uw Zoon Jezus Christus, die als het lam van God de zonde van de wereld wegneemt.
  Ontferm u over ons en vergeef al onze zonden om Christus' wil. Was ons in zijn bloed zodat we gereinigd worden. Hul onze naaktheid in de mantel van zijn gerechtigheid om de eer van uw naam. Schrijf uw wetten in ons hart, zoals u hebt beloofd en geef ons het verlangen en de kracht om ze na te leven, om u daarmee te eren en uw gemeente op te bouwen. Vervul uw dienaar met uw heilige Geest, zodat hij uw woord zuiver en onomwonden kan verkondigen. Geef dat we uw woord begrijpen en aannemen. Open daarvoor ons hart.

  We bidden u dit, genadige Vader, in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen.

 2. Almachtige God, met diep ontzag komen we bij u, want onze zonden klagen ons aan en ons eigen geweten beschuldigt ons. We weten dat u, als rechtvaardige rechter, iedereen straft die uw geboden overtreedt.
  Maar u hebt ons bevolen u in alle nood aan te roepen. In uw grote barmhartigheid hebt u ons beloofd onze gebeden te verhoren omdat onze Heer Jezus Christus dat verdiend heeft. Hem hebt u ons gegeven als bemiddelaar en advocaat. We zien dan ook af van alle andere hulp en verwachten het van hem alleen.
  U hebt ons in Christus ontelbare weldaden bewezen. Maar ondankbaar hebben wij dat telkens vergeten. We zijn van u afgeweken en hebben onze eigen verkeerde neigingen gevolgd. Tegen u alleen hebben we gezondigd en gedaan wat slecht is in uw ogen. Heer, kijk niet naar onze zonden, maar sla het oog op uw geliefde Zoon. Luister naar zijn voorbede voor ons en straf ons niet in uw woede.
  Werk met uw Geest zo krachtig in ons, dat we onze slechte neigingen steeds meer onder¬drukken en een nieuw leven gaan leiden. Open ons hart en verlicht ons verstand zodat we uw woord begrijpen en ernaar leven. Breng genadig allen die van uw waarheid afdwalen tot inkeer om u samen met ons heilig en rechtvaardig te dienen zolang we leven.

  Dat bidden we u, genadige Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Amen.
 • Bron: www.gkv.nl
 • Aantal keren gelezen:: 4072

Geef het door en vertel het verder:

Soms moet je in goed vertrouwen een stap in de juiste richting zetten en dan zal God je tegemoet komen. Hij zal doen wat jij niet kunt.