Zingen in De Voorhof

Muziekprofiel kerk GKV De Voorhof Apeldoorn

Muziekprofiel GKV Apeldoorn-Zuid

In de erediensten wordt gezongen tot eer van God en in de gemeente van de GKV Apeldoorn-Zuid willen we deze liederen dan ook graag mooi laten klinken. De gemeente zingt graag en goed. In dit muziekprofiel willen we duidelijk maken welke liederen we in de erediensten zingen en hoe we het zingen zo goed mogelijk willen laten verlopen.

Liederen

In de Psalmen bezingt het volk van God de grote daden die de Here heeft gedaan. Het zijn bij uitstek verbondsliederen. We willen daarom de Psalmen graag blijven zingen. Daarnaast worden in de gemeente de gezangen uit het Gereformeerd Kerkboek, uit het Liedboek voor de Kerken, liederen uit de Opwekkingsbundels en Psalmen voor Nu gezongen. In gelegenheidsdiensten kan worden afgeweken van deze liederen.
Liturgische gezangen
Van de Liturgische gezangen, die zijn opgenomen in het Gereformeerd Kerkboek, is de gemeente gewend de volgende gezangen te zingen:
Votum en zegengroet (Gez. 175b), De Tien Woorden (Gez. 176a), Gez. 177, 178, Apostolische Geloofsbelijdenis (Gez. 179a, 179b), Het Onze Vader (Gez. 181b met vierstemmig Amen)

Tegenstemmen

In de gemeente van Apeldoorn-Zuid worden veel psalmen en gezangen gezongen met een tegenstem. Vanuit de gemeente wordt bij deze psalmen en gezangen een tegenstem ingezet.
De betreffende liederen zijn te hier op deze website te vinden. De Psalmen en Gezangen die op deze manier worden gezongen krijgen een extra glans. Het zingen klinkt mooi op deze manier. Veel gemeenteleden doen hieraan mee.

Het Nieuwe Liedboek

De Commissie Eredienst geeft als advies aan de Kerkenraad om voorlopig nog niet te zingen uit het Nieuwe Liedboek. De kosten voor het beamen van de teksten zijn € 375,- per jaar. Er zijn voor de gemeente voldoende te zingen liederen, zodat dit advies te rechtvaardigen is. Een besluit hierover kan op ieder moment worden gewijzigd.

Begeleiding

De begeleiding in de eredienst wordt bij toerbeurt verzorgd door verschillende muzikanten, een aantal organisten, pianisten en een band.
De liederen van Opwekking, Psalmen voor Nu en Sela kunnen het beste worden gezongen onder begeleiding van de band met een leadzanger. Daarnaast worden deze liederen regelmatig begeleid op de piano.
De muzikale begeleider van de dienst neemt ook het initiatief bij het zingen van liederen in canon. Hij/zij bekijkt in hoeveel groepen het lied gezongen moet worden en hoe vaak. De begeleider of de predikant geeft de instructie aan de gemeente, dit na onderling overleg.
De muzikanten die de dienst begeleiden beoordelen de liederen die de predikanten opgeven. Zij weten welke begeleiding beschikbaar is en kunnen goed inschatten of de opgegeven liederen daarbij gezongen kunnen worden. De muzikanten bepalen ook of zij de opgegeven liederen kúnnen begeleiden en of de gemeente de liederen goed genoeg kent.
Als de muzikale begeleiders twijfelen of bepaalde liederen bekend genoeg zijn, hebben zij de volgende mogelijkheden:

 • De muzikant neemt contact op met de predikant met een voorstel voor andere liederen. Dit kan wanneer bepaalde liederen voor de muzikant of gemeente onbekend zijn.
 • De muzikant geeft via Intranet aan de gemeente door welke onbekende liederen gezongen zullen worden, zo mogelijk met een verwijzing naar een website met de melodie op internet. De gemeenteleden kunnen dan thuis oefenen, zodat het betreffende lied beter tot zijn recht komt.

Mediateam

Door het Mediateam worden de teksten van de te zingen liederen gebeamd. Zeker bij Opwekkingsliederen is het soms lastig om te bepalen wat de juiste volgorde is van de te beamen teksten. Daarom is goed overleg nodig tussen de muzikale begeleiders van de eredienst en het Mediateam.

Actiepunten

In de komende jaren willen we als gemeente graag werken aan de volgende actiepunten:

 1. Psalmen, gezangen en liederen aanleren
  In de komende jaren willen we als gemeente per jaar ongeveer 1x per 2 maanden een onbekende psalm, gezang of lied aanleren.
  Voor 2015 en 2016: Gezang 9, 15, 65, 66, 151, 176b (De tien geboden), Psalmen voor Nu 127, 130, 134.
  Er zal een vorm gezocht worden waarbij zoveel mogelijk mensen de liederen thuis kunnen oefenen, met behulp van muziek via internet of geluidsfragmenten op cd. De commissie Eredienst neemt hiervoor het initiatief. In de periode dat deze liederen worden geoefend, zal door de coördinator eredienst aan predikanten die voorgaan worden gevraagd of ze de liederen in hun liturgie kunnen opnemen. Hierbij kan het kerkelijk jaar in acht worden genomen. Op deze manier kunnen we in de toekomst ook mooie bijbelgetrouwe liederen uit het Nieuwe Liedboek gaan zingen.

 2. Tegenstemmen
  Eén keer in de twee jaar worden de tegenstemmen op een aantal zondagen na de morgendienst opnieuw geoefend, zodat ook nieuwe gemeenteleden zich gemakkelijk kunnen aansluiten.

 3. Muzikale begeleiding
  De muzikale begeleiders houden in onderling overleg de kwaliteit en continuïteit van de begeleiding van de eredienst in de gaten.
 • De kwaliteit van de muzikale begeleiding: Hebben bepaalde muzikanten extra ondersteuning en toerusting, in de vorm van lessen, muziekboeken etc. nodig.
 • De continuïteit van de begeleiding: De band zorgt zelf voor vervanging van vertrekkende bandleden en heeft aandacht voor jongeren die een instrument bespelen en in de toekomst met de band mee willen spelen.

Apeldoorn, mei 2015
Commissie Eredienst GKV Apeldoorn-Zuid

Er is altijd wel iets om dankbaar voor te zijn.