avondmaalstel.jpg

Pastoralia

Pastoralia 101: De Geest geeft lucht.

Bijbeltekst: Johannes 14 : 14 t/m 17.

Maakt u zich zorgen over hoe dit nu alles verder moet? Waar gaat dit allemaal heen? Hoe zal de wereld en het leven er in de toekomst uitzien? Heb ik wel een toekomst? Misschien vreest u voor uw werk of staat het voortbestaan van uw bedrijf op losse schroeven. Komen we hier wel doorheen? Waar kan je met je vragen terecht? Wie kan rust geven aan een stormachtig hart? Wie kan mij enige vrede geven in mijzelf? Waar vind ik die rust?

Zijn komst.
Ja, de Trooster is gekomen, zingt een bekend gezang. Hij was belooft in Johannes 14 : 16. Daar heet Hij de Pleitbezorger. Het gaat in beide gevallen om de Heilige Geest. Hij werd met Pinksteren uitgestort. Lees maar in Handelingen 2. Maar dat wil niet zeggen dat Hij er toen pas was. De Heilige Geest is er vanaf het begin van de wereld geweest. Hij schiep samen met de Vader en de Zoon de hemel en de aarde. De Heilige Geest laat zich in verschillende werkingen zien en Zijn namen hebben daar mee te maken. Hij is mede-schepper, maar ook her-schepper. Elke lente wanneer de bomen en bloemen weer beginnen uit te lopen is de Geest aan het werk. Via Hem onderhoud God de schepping. Maar Hij is ook de Trooster. Hij kwam nadat Jezus ten hemel is gevaren. De leerlingen bleven achter op aarde, maar Jezus beloofde hen dat Hij hen niet alleen zou laten. “Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug”, Johannes 14 : 18. ‘Hoe dan’? Jezus komt in je hart wonen doormiddel van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest gaat uit ook van God de Zoon, zie de Geloofsbelijdenis van Nicea. Hij troostte de leerlingen in de eerste plaats voor het ‘verlies’ van hun Meester. Maar de Geest deed meer voor hen. Hij zorgde er voor dat ze ineens begrepen waar hun Heer en Meester hen, al die jaren dat Hij bij hen was en met hen rondtrok, over gesproken had. Ze kregen ineens inzicht. En de Geest zette hen aan om te spreken, te preken. Kijk maar naar de preek van Petrus op de Pinksterdag. En Hij deed ook een wonder, kijk maar; “Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden”, Handelingen 2 : 11b. De Heilige Geest hief voor even de vloek van de spraakverwarring van Babel op. Daarmee werd als het ware de Kick-off van de verkondiging van Gods woord, volgens de opdracht uit Mattheüs 28, gegeven. De opdracht die Jezus hen zelf gegeven had. “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb”, vers 19 en 20a. De Geest is dus betrokken bij de verkondiging. ‘Maar kunnen ze dat dan wel’? De Geest bekwaamd hen, Hij geeft hen de woorden in hun mond, zoals Hij dat ook bij Mozes en bij Jeremia deed. Gods Geest werkte in Hen. ‘Maar het zijn zondigen mensen net als wij, ze zullen fouten maken, wat dan’? De Geest heet ook Pleitbezorger. Hij pleit bij God, net als een advocaat pleit bij de rechter, voor hen. Zelfs als ze zich zelf niet bewust zijn van hun fout. Zijn komst maakte dus heel veel uit voor de leerlingen. Het veranderde hun leven en het veranderde hen. Zij werden ineens een tempel van de Geest, 1 Korintiërs 6 : 19. De Geest had woning in hen gemaakt. Hij gooit de ramen open. Zodat we uitgaan en spreken over onze Heer en Heiland. Want dat is de voornaamste taak van de Geest, wijzen op Jezus Christus. Hij is de Redder en Heer en Koning van de wereld.

Zijn aanwezigheid.
Het woord geest stamt van het Hebreeuwse woord ruach, dat woord betekent ook wind, adem. Doordat de Geest er is is er leven. Allereerst bij de schepping, God blies Adam, toen Hij de mens geschapen had, ruach in; adem, geest, Genesis 2 : 7. Daarmee ontving hij de levensgeest. En wanneer wij sterven, dan geven wij de geest, dan blazen we onze laatste adem uit. Maar de Heilige Geest doet meer, zo leert het Gereformeerde doopformulier ons, “namelijk de dagelijkse vernieuwing van ons leven”. Doordat de Geest dat doet krijgen we lucht. En wel op meerdere manieren. Elke morgen staan we op. Dat lijkt zo normaal, maar het is eigenlijk een groot wonder. Want het kan zo maar anders zijn. Dank Hem daarom elke dag voor het wonder van het leven, voor de adem in je neus en longen. Hij vernieuwd je leven letterlijk elke dag doordat je uitgerust en met nieuwe krachten kunt opstaan. Maar Hij vernieuwt ook elke dag je leven geestelijk. Elke dag dat je je zonden belijdt en vergeving krijgt vernieuwt dat je leven. Je mag weer opnieuw beginnen. De Heilige Geest geeft dus dagelijks een nieuwe kans, een nieuw begin. Dat de Geest aanwezig is is ook te zien in de natuur. Hij beheerst de seizoenen. Het wordt elk jaar weer lente, zomer, herfst en winter. Zo onderhoud en regeert God de wereld, onder andere fysiek. Het groen dat weer uitloopt, nieuwe lammetjes in de wei. Zon en regen. Het wordt allemaal ontvangen uit de hand van God. En dat doet Hij doormiddel van Zijn Geest. Zelfs in Lockdown in Coronatijd brak de lente uit. Niets kon dat tegenhouden. Zo groot is de macht van de Geest. ‘Maar kon hij dan niet Covid-19 tegenhouden? Als Hij zo machtig is’? Ja, dat zou Hij kunnen, maar wij mensen zijn de oorzaak van de zonde in de wereld. Wij zijn God ongehoorzaam geweest. Wij hebben gezegd; we kunnen het wel zonder U. We wilden autonoom zijn. En door die zonde hebben we de dood in de wereld gebracht. En veel ellende, ook Covid-19 dus. Maar God is een genadig God. Hij gaf de mens ook een gezond verstand. Zo gaf Hij ook de wetenschap. En het is nu aan die wetenschap om een antwoord te vinden. De Geest kan in knappenkoppen werken om een vaccin en een geneesmiddel te vinden. Gods Geest geeft ook creativiteit en inventiviteit, zodat we een manier kunnen vinden om in Coronatijd onze draai te vinden. Zelfs in knappenkoppen en creativelingen die niets van God willen weten. Hij kan met een kromme stok een rechte slag slaan. God regeert de wereld, niet de mens. En Hij kan een ieder inschakelen voor Zijn doel, of ze nu willen of niet, kijk maar naar Keizer Augustus of Pontius Pilatus of Herodus. Dat kan en doet Hij ook nu.

Zijn Belofte.
‘Maar hoe weet ik nu dat Hij dat ook werkelijk doet’? Vraag het Hem. Jezus deed een belofte toen Hij de Pleitbezorger beloofde, de Heilige Geest. “Wanneer je iets in Mijn naam vraagt, zal ik het doen”, Johannes 14 : 14. En de Geest die in je woont treedt op als Pleitbezorger bij God. Hij brengt het voor Gods' Troon en voegt daar zelfs nog aan toe wat jijzelf vergeten bent. Hij zal je niet in de steek laten. Jezus zegt in vers 15 van onze Bijbeltekst; “die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid”. Dus wanneer je bidt tot God om een vaccin, dan hoort Hij dat. Hij zal altijd bij je zijn, in wat voor omstandigheden je ook verkeerd. Jezus heeft het aan al Gods kinderen beloofd; “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”, Mattheus 28 : 20b. Dus of je nu wel of geen werk meer hebt, of je bedrijf floreert of omvalt, of je nu gezond of ziek bent, hij verlaat je niet. Niets kan ons van Hem scheiden; “Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed , ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten, noch krachten, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is ( ook Covid-19 ), ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer”, Romeinen 8 : 35 & 38. Daar kan je op rekenen, daar kan je op bouwen. Vandaag, morgen en in de toekomst. Wat er ook gebeurd, Hij is erbij. Zorg er dan wel voor dat je bij Hem bent, dan komt het goed.
F.L.

Afdrukken E-mailadres

Als je iemand wilt laten zien dat je om hem geeft, geef hem dan je tijd.