Financiële steun

Inspiratie en financiële steunverlening van de diaconie

De diaconie gaat in de komende kerkposten en op de website steeds weer stukjes plaatsen die gaan over geld, besteding er van. Financiële problemen. Niet onbelangrijk hoe de regering er mee om gaat. Wat gaat er veranderen dit jaar en de komende jaren. Wat gaat in het sociale plaatje veranderen. Wat veranderd er in de WMO komend jaar etc. Er zijn veel veranderingen op komst en we willen de gemeente op de hoogte houden van alles wat er speelt. Maar zeker ook wat de diaconie er aan kan doen en hoe de gemeente daar bij behulpzaam kan zijn.

Financiële steun is vanouds een wezenlijk onderdeel van de diaconie.
Enkele uitgangspunten bij die financiële steunverlening zijn:

  • Essentieel voor de financiële ondersteuning is, dat een ieder zal kunnen delen in de vreugde van Gods volk. Financiële problemen mogen nooit de oorzaak zijn dat iemand 'verachtert' in de genade.
  • Het diaconale beleid is er mede op gericht iedereen volop te laten delen in de vreugde van de gemeente. Die vreugde kan versomberen door o.a. financiële nood. Het 'welzijn' van de naaste is dan in geding.
  • De Bijbel leert dat het Gods opdracht is om met liefde en mildheid te geven of te lenen, voldoende voor wat de ander in nood ontbreekt (Deut. 15:7-11; Ex. 23:11; Matt. 25:40).
  • De Here Jezus geeft ons de opdracht onze naaste lief te hebben als onszelf. Laat dat steeds een spiegel zijn.
  • Diaconale steun is een afspiegeling van de barmhartigheid van God. Hoe weerspiegel je als diaconie die een specifiek geval die barmhartigheid van God?
  • Laat barmhartigheid barmhartigheid begrenzen!
  • Bij financiële problemen is het raadzaam onderscheid te maken tussen situaties van tijdelijke dan wel van meer structurele aard, èn in hoeverre de financiële situatie als nood ervaren wordt. Niet iedereen zal onder eenzelfde financiële situatie gelijk gebukt gaan.
  • In het proces van afwegen dient de eigen verantwoordelijkheid van betrokkene(n), eventueel van de familie en de diaconie, in rekening gebracht te worden.

Vaak wordt gedacht dat de diaconie vooral te maken heeft met geld. Denk maar aan het collecteren, het ondersteunen van mensen die het niet zo breed hebben en het sponsoren van Goede doelen. Op zich is dat natuurlijk ook zo. Wat daarbij wordt vergeten of zelfs overgeslagen is het dat diaconaat en ook het collecteren vooral gericht is op het inzetten van gaven.
Zo staat in de liturgie/eredienst het collecteren symbool voor het inzetten van al onze gaven ten dienste van God, Zijn gemeente en Zijn wereld. Hoe vaak denken we daar nog aan als we onze euro in het collectezakje stoppen? We kunnen dus ook zonder geld net zo goed met diaconaat bezig zijn. Diaconaat kun je zien als: vanuit de Liefde van God omzien naar anderen, door het inzetten en uitdelen van onze gaven; onze tijd, onze aandacht, onze vaardigheden en ook ons geld.

JSA

Liefde is God en God is liefde.