kerkplein.jpg

Commissie Eredienst

De Commissie Eredienst is een adviesorgaan van de kerkenraad. De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken met betrekking tot de eredienst.
De leden worden door de kerkenraad benoemd. Een benoeming is voor vier jaar. De commissie vergadert ongeveer eens in de twee maanden.

Onderwerpen die behandeld worden zijn bijvoorbeeld:

  • Het gebruik van de beamer tijdens de kerkdiensten
  • Aandacht voor de kleine kinderen in de kerk
  • Oudere jeugd en eredienst
  • Uitvoering van synodebesluiten (liederen en formulieren)
  • Muzikale begeleiding van de gemeentezang
  • Document rouwdienst of samenkomst.
  • Muziekprofiel en de uitwerking daarvan.
  • Aansturen van de verzorgers van de bloemen, het kind-moment en de voorlezers.
  • Leesroosters doorsturen aan gemeenteleden ter voorbereiding van feestdagen.
  • Ontwikkelingen volgen en daar op inspelen

Voorzitter:

Wim Wiersma

Leden:

Renske Draaijer-van der Weide
Frenk Lip (als Coördinator Eredienst)
Jochum Oevering
Albert Wolters

Wilt u mee beslissen over de onderwerpen die behandeld worden? Spreek één van ons aan, wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste leden. 

Mik zo hoog mogelijk. Laat je geloof nergens door beperken.