Nieuws en informatie uit het Apeldoorn Beraad van Kerken

Kernpunten Beraadsvergadering 28 januari 2020

Verslag van de vergadering van het Apeldoorns Beraad van Kerken
dd 28 januari 2020

Inhoudelijk gesprek

Het inhoudelijk gesprek in deze vergadering ging over beleving en verwachting t.a.v. oecumene, gezien vanuit de eigen kring.
In sommige geloofsgemeenschappen moet Oecumene nog groeien. Het leeft niet zo.
In meeste gemeenschappen ligt prioriteit tegenwoordig toch bij eigen voortbestaan.

Week van Gebed – evaluatie
Er was een goede opkomst. De dienst op zaterdagavond is slecht bezocht. Moet die verplaatst worden naar vrijdagavond of zondagavond?

Viering 75 jaar bevrijding
De viering zal in de Grote Kerk plaatsvinden.
Er wordt ook gesproken over een fietstocht.

Pop-up-kerk
Men wil een kunstenaarsmarkt organiseren op laatste zaterdag in augustus. Het thema is “thuiskomen” en als locatie denkt men aan het stationsplein. Om het e.e.a. te borgen is het voorstel om deze groep een werkgroep van ABvK te maken. Participatie is mogelijk van alle kerkgemeenschappen, en levensbeschouwelijke organisaties.
Het gaat om één dagdeel. Voorkeur is vrijdag, anders zaterdag.

 

Kernpunten Beraadsvergadering van 26 november 2019

KERNPUNTEN
uit het verslag van de vergadering van het Apeldoorns Beraad van Kerken
dd 26 november 2019

 

Nieuw lid van het Beraad
Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is als LID toegetreden tot het Beraad!
Afgevaardigde in de vergaderingen van het Beraad is ds. Piet Gude.

Inhoudelijk gesprek
Het inhoudelijk gesprek in deze vergadering ging over bidden – stilte – oecumenische beleving, mede i.v.m. de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen.
Er zijn veel gebedsgroepen of gebedsmomenten in de diverse kerkgenootschappen.
Er zijn verschillende ‘gewoonten’ bij het bidden – samen bidden over de grenzen van kerkgenootschappen heen is zeer verrijkend. De ‘voorgangers-gebedsgroep’ (sinds 1973) is er een voorbeeld van, evenals het ‘Gebedshuis’ (van recenter datum).

N.a.v. het Jaarverslag 2018
Bij vele werkgroepen staat Theo van Driel als contactpersoon gemeld. Vooral bij groepen die genoeg draagvlak hebben, zou naar andere contactpersonen gezocht kunnen worden.
Zou een korter verslag helpen bij communicatie naar de kerken?
Maar wordt het dan niet te veel intern gericht. Er wordt nog naar gekeken.

Viering 75 jaar bevrijding Apeldoorn
Het ligt in de bedoeling vrijdag 17 april 2020 ’s avonds een samenkomst te hebben in de Grote Kerk.
De CGK Barnabaskerk heeft het initiatief genomen binnen de ‘negen-moderamina’ en zal ook voortrekker zijn. Formeel zal het Beraad de samenkomst organiseren en uitnodigingen (breed) doen uitgaan.

 

Jaarverslag Apeldoorns Beraad van Kerken 2018

 

 JAARVERSLAG

APELDOORNS BERAAD VAN KERKEN
2018

Wat wil je dat ik voor je doe

Wat wil je dat ik voor je doe, vraagt Clouseau zich zingend af als hij zingt voor de vrouw van zijn dromen. Hij is bereid alles te doen wat ze wil, uit liefde.

Wat wil je dat ik voor je doe, wat kan ik voor je doen, dat vraagt Jezus uit liefde bewogen voor een blinde bedelaar langs de weg. Is het geen rare vraag voor een wonderdoener dat je vraagt aan zo’n man wat hij wil. Kom, Jezus, maak hem beter en als je dat niet kunt, geef hem dan op z’n minst te eten en te drinken. Het vanzelfsprekende is voor Jezus nooit vanzelfsprekend.

Wat kan ik voor je doen, aan sommige mensen durven we die vraag niet eens te stellen, want misschien heb ik helemaal geen zin om te helpen. Stel je voor dat de bedelaar om geld vraagt, hij koopt er toch alleen maar drank voor. Vandaag kan ik toch niks voor hem doen, dacht ik en vertelde eerlijk dat ik geen geld bij me had. Dat kun je me toch wel gedag zeggen, zei hij met zijn schorre stem. Ik schaamde me, al wat hij vroeg was mijn aandacht en niet meer.

Wat kan ik voor je doen, het afgelopen jaar gingen we samen op zoek naar het antwoord.

Wat kan ik voor je doen, dat vraagt Jezus in het Evangelie. Jezus heeft al wat voor mij gedaan, heeft een voorbeeld gesteld in zijn leven. Wilde niet zijn eigen dikke ik voorop stellen, ging de weg van dienstbaarheid. En die weg kan ik altijd gaan, dienstbaar aan jou, aan mijn medemens. Dienstbaar aan de samenleving samen met de bestuurders van deze stad.

Wat wil je dat ik voor je doe, vraagt Clouseau zich zingend af als hij zingt.

Wie de ander liefheeft begint met die vraag: wat wil je dat ik doe.

Vanuit die vraag nam het Apeldoorns Beraad van Kerken in het tiende jaar van haar bestaan het initiatief tot het ontstaan van de Herberg. Een initiatief dat dus ontstond uit de oecumene. Een oecumene die nog springlevend is, getuige de vele activiteiten die in dit jubileumjaar door het Apeldoorns Beraad van Kerken gedaan werden en nog gedaan worden als uitvloeisel van het vijftigjarig jubileum dat we het afgelopen jaar vierden.

Moge dit onze vraag zijn ook in dit jaar: Wat wil je dat ik voor je doe?

Theo van Driel, voorzitter


BESTUUR:
Theo van Driel                                 voorzitter
Liesbeth van Hilten - Matthijsen      secretaris
Bert Niessink                                   penningmeester
Frenk Lip                                         lid

 

 KERKEN, LID VAN HET BERAAD afgevaardigden in het Beraad

Apostolisch Genootschap                                    Erwin van der Bij
Baptistengemeente                                              Bert Niessink
Doopsgezinde Gemeente                                    vacature
Chr. Geref. Kerk, Barnabaskerk                           Peter de Jong
Chr. Geref. Kerk, Samuelkerk                              Gé Drayer
Chr. Geref. Kerk, Andreaskerk                             Frits Welsing
Evangelisch Lutherse Gemeente, PKN                Theo van Driel
Gemeente van Apostolische Christenen               Bert Wolthuis
Geref. Kerk Vrijgemaakt, de Voorhof                     Frenk Lip
Geref. Kerk Vrijgemaakt, Koningshof                    idem
Leger des Heils                                                      Ine Voorham
Nederlands Geref. Kerk                                         Charles Le Febre
Protestantse Gemeente Apeldoorn                       Jaap Kappers
                                                                               Liesbeth van Hilten-Matthijsen
Protestantse gemeente Ugchelen ‘De Bronkerk’   vacature

Remonstrantse Gemeente                                     Wim Sips
Rooms Katholieke Kerk, de Emmaüsparochie      Gerard Disberg
Vrije Evangelische Gemeente Apeldoorn
De VEG heeft haar kerk gesloten en haar bestaan als zelfstandige gemeente beëindigd in november 2018 en sindsdien dus ook geen lid meer van het Apeldoorns Beraad van Kerken

Waarnemer: 
Nieuw Apostolische Kerk                                      Hans Koetsier
                                                                              Maarten Kroes

 

WEBSITE
Het beheer van de website (http://www.apeldoornsberaadvankerken.nl/) is in handen van Hans Koetsier. In 2015 is het uiterlijk van de website gewijzigd met onder andere het nieuwe logo en andere kleurstelling. Van de mogelijkheid dat gebruikers (redacteuren) zelf in staat zullen zijn om de inhoud van specifieke pagina's te verversen/updaten wordt nog niet veel gebruik gemaakt.
Er wordt voor die mogelijkheid samengewerkt met het bedrijf Tulipdesign in Zwitserland (http://www.tulipdesign.ch/nl/webcome-3.php). Ondersteuning en advies gebeurt geheel kosteloos, waarvoor onze dank!
Hans Koetsier

LOGO: In de vorm zien we de plattegrond van Apeldoorn, een groene gemeente. De gele pijlen zeggen: “we komen samen, om vanuit het midden gesterkt weer naar buiten te gaan”. Het logo is kosteloos ontworpen door Roel Ottow (www.roelottow.nl)


ACTIVITEITEN WERKGROEPEN VAN HET BERAAD

1 Apeldoorn tegen verarming, ATV
2 Commissie interreligieuze contacten Apeldoorn, CIRCA
3 Duurzaamheid
4 Diaconaal platform
5 Evangelisatie Overleg Apeldoorn, EOA
6 Stichting Kerk en Vluchteling
7 Stichting Mondial
8 Werkgroep Monument Onvervulde Kinderwens
9 Ruimte voor anders-zijn, RVAZ
10 Programmabeleid Bepalend Orgaan, PBO
11 Stichting Samenspraak
12 Kerngroep Vredesweek Apeldoorn, KVA

 

1 APELDOORN TEGEN VERARMING
In het jaar 2018 heeft de werkgroep zich vooral geconcentreerd op de problematiek van de zogenaamde ‘Vergeten armen’. Een groep die naar voren komt uit het reeds eerder vermelde Nibud-rapport 2016, maar waarover ook in de pers dit jaar veel verscheen en die bij het programma Pauw zich presenteerde. We hebben ons ingezet om een avond te organiseren voor diakenen en diaconieën. Zij zijn immers onze oren en ogen in de wijken van Apeldoorn. Daartoe was ook Roelof Rump toegevoegd aan de werkgroep. Omdat hij vanuit zijn contacten en expertise een bijdrage aan deze avond zou kunnen geven. Daarmee werd de groep mannen weer met één man uitgebreid. Naast deze specifieke activiteit is er een eerste Nieuwsbrief verschenen. Verder ondersteunden de werkgroep het werk van ‘onze’ vertegenwoordiger bij de Adviesraad VWI, Frenk Lip, die ons ook voorzag van de nodige informatie.
Contactpersoon namens ABvK: Frenk Lip

2 COMMISSIE INTERRELIGIEUZE CONTACTEN APELDOORN (CIRCA)
In 2014 ontstond incidenteel overleg tussen joodse, christelijke en islamitische gemeenschappen in Apeldoorn en omgeving. In juli 2015 startte het formele overleg dat kort nadien de naam CIRCA aannam. Voorzitter Jan Cirpka (joodse gemeenschap) moest korte tijd na zijn aantreden helaas om gezondheidsredenen zijn functie neerleggen. Theo van Driel volgde hem op. Hakan Karalik (Turkse moskee) treedt op als secretaris. Daarnaast is Liesbeth van Hilten toegevoegd als lid. In 2016 waren de joodse gemeenschap en de Marokkaanse moskee ook vertegenwoordigd in CIRCA. Helaas blijft hun plaats in 2018, net als in 2017 nog steeds onvervuld.
Voorlopig wordt uitgegaan van de samenwerking in CIRCA van de drie monotheïstische godsdiensten.
De belangrijkste doelstelling is elkaar ondersteunen. We denken bijvoorbeeld aan situaties waarin problemen één godsdienst treffen. De verbondenheid van de drie godsdiensten in Apeldoorn wordt dan benadrukt in een gezamenlijk optreden naar de pers en naar de overheid. In 2018 werd niet vergaderd.
Wel werd er tijd en energie gestoken in het bezoeken van meerdere islamitische verenigingen en de gebruikelijke activiteiten als de Kermes en de Iftarmaaltijd. In een bijzonder geslaagde activiteit in de Vredesweek werd de dialoog gevoerd met jongeren en een vrouwengroep in de Turkse moskee.
In het komende jaar staan er verdiepende activiteiten op de agenda naast de continuering van de reeds bestaande activiteiten.
Contact met CIRCA en informatie: Voor de bij ABvK aangesloten gemeenschappen zijn in eerste instantie de CIRCA-leden van het ABvK hiervoor aanspreekbaar.
Contact: Hakan Karalik, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Leden in 2018 namens het ABvK: Liesbeth van Hilten en Theo van Driel


3 WERKGROEP DUURZAAMHEID
De werkgroep had in 2018 een turbulent jaar. Door het aftreden om uiteenlopende redenen van drie leden, dreigde de werkgroep zijn draagkracht te verliezen. Bert Brouwer moest om gezondheidsredenen zijn taak neerleggen. Wij zijn Bert dankbaar voor het vele werk dat hij heeft verricht als pionier op het gebied van kerk en duurzaamheid. Door de samenwerking met Stichting De Kim, de werkgroep Emissie (R.K.) en de diaconaal consulent (PGA) konden echter nieuwe activiteiten worden ontplooid.
Op 18 mei organiseerde de werkgroep duurzaamheid in samenwerking met de R.-K. parochie en stichting De Kim een bijeenkomst over duurzaamheid. Deze vond plaats in het sfeervolle Emmaushuis. De bijeenkomst begon met een liturgische opening door Ds. Arjan Plaisier, predikant van de geloofsgemeenschap de Fontein en voormalig scriba van de PKN. Mirjam Schuilenga van stichting De Kim had een inleiding met als titel "duizend bloemen die bloeien". Zij is coördinator in Gelderland van het project Geloof, Duurzaamheid en Toekomst. De lezing van Teun Wolters had een sociaal – economische invalshoek. Diaken Ronald Dashorst vertelde over de relatie tussen duurzaamheid en de zorg voor de armen. De bijeenkomst werd besloten met een maaltijd, verzorgd door de Syrische gemeenschap.
Op 12 juni organiseerde Stichting De KIM i.s.m. de werkgroep duurzaamheid in het Emmaushuis een expertmeeting over Geloof, Duurzaamheid en Toekomst in Apeldoorn. Tijdens deze middag stonden de verhalen en ervaringen van de deelnemers centraal. Vooral om te kijken hoe deze verhalen nog meer zichtbaar gemaakt kunnen worden.
Een divers publiek was vertegenwoordigd op de Gelderse netwerkdag Kerk en Duurzaamheid, die op 6 oktober in de Herberg werd gehouden. Een aantal kerkrentmeesters uit Apeldoorn, vertegenwoordigers van de werkgroepen Kerk, Duurzaamheid en Schepping uit Bennekom en Wageningen, een afgevaardigde van de Baptistengemeente Hattem, jeugdleden van Groenlinks/Dwars en een vertegenwoordigster van de omgevingsdienst Veluwe IJssel waren aanwezig op deze dag, die georganiseerd werd door de Stichting Kim, de Protestantse Diaconie en de werkgroep duurzaamheid. Henk van Schaik van de interkerkelijke werkgroep Kerk en Schepping in Wageningen en Klaas Westerbeek van de biologische moestuin van inloophuis De Herberg te Westervoort hielden inleidingen en Pieter Arts van Fair Trade verzorgde een presentatie. Bijzonder was de afsluitende bijdrage van de meteoroloog Reinier van den Berg over de gevolgen van de klimaatverandering onder de titel Klimaat op hol.
Contactpersoon namens ABVK en voorzitter van de werkgroep: Theo van Driel

 4 DIACONAAL PLATFORM

Het Diaconaal Netwerk Apeldoorn gebruikt de naam ONE (=Omzien Naar Elkaar) en coördineert zo goed mogelijk diaconale activiteiten van de kerken en zo mogelijk ook van christelijke hulpverleningsinstanties en/of organisaties in onze stad. De bedoeling daarvan is dat we met elkaar gaan samenwerken. We geloven dat als we weten van elkaar wat we doen en waar mogelijk samenwerken, dit ‘winst’ oplevert.
Als ONE Apeldoorn hebben we ons in de afgelopen periode op het vlak van werk & inkomen m.n. gericht op de thema’s armoede, schulden en werkloosheid. Met de deelnemende kerken zijn gesprekken gevoerd om na te gaan welke diaconale activiteiten bij hen in beeld zijn en waar wellicht samenwerking van kerken een meerwaarde kan bieden. Een prachtig voorbeeld daarvan (dat al jaren goed loopt trouwens) is ‘Vakantiegeld Samen Delen’. Dit voorjaar is er ook de werkgroep Jobhulpmaatje van start gegaan.
Op het vlak van ‘Vluchteling’ zijn we eveneens actief om de samenwerking te bevorderen.
De St. Kerk en Vluchteling’ heeft daar een groot aandeel in en ONE Apeldoorn stimuleert dat van ganser harte. De onderlinge samenwerking zou nog beter kunnen maar het onderwerp staat absoluut op de agenda van de kerken.
Inmiddels worden er voorbereidingen getroffen om een werkgroep ‘steungezinnen’ in het leven te roepen: kinderen, bij wie het thuis (even) niet zo goed gaat, verdienen een gezinsomgeving waar ze zich veilig en gelukkig kunnen voelen. Het liefst in hun eigen buurt, zodat ze gewoon naar school kunnen blijven gaan en met hun vriendjes uit de buurt kunnen blijven spelen. De werkgroep wil voor deze kinderen in Apeldoorn o.a. nieuwe steungezinnen zoeken. Lid namens het ABVK: Gé Draijer

5 EVANGELISATIE OVERLEG APELDOORN (EOA)
Het EOA is een interkerkelijk overleg met als doel acties op het gebied van missie en evangelisatie te coördineren. Dankzij de stimulans van het EOA deden een aantal kerken mee met de Kerkproeverij in september, waarbij de samenwerking met de Vredesweek werd gezocht. De aanwezigheid van het ABVK bij de marktkraam voor Pasen werd zowel door vrijwilligers als bezoekers gewaardeerd. Daarbij werden kaarsen en fruit uitgereikt. In december ontstond een nieuw Pop – up initiatief, geïnitieerd door Ds. Arjan Plaisier. Samen met de voorzitter en enkele vrijwilligers stond hij een hele zaterdag in een kraam in de stad.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Lid namens het ABvK: Theo van Driel

6 STICHTING KERK EN VLUCHTELING, K.enVL
Aan de cijfers van het financieel jaarverslag is te zien dat er in 2018 meer is uitgegeven voor individuele hulp, dan in 2017. Positief gezien zou je kunnen zeggen dat het goed is dat mensen de weg naar onze stichting weten te vinden, maar tegelijkertijd laat het zien dat er nog altijd nood is, die gelenigd moet worden.
Stichting Kerk en Vluchteling houdt zich echter niet alleen met het verstrekken van individuele geldelijke steun bezig. Zij maakt een hele transitie mee, waarin ze de coördinatie, afstemming en soms ook facilitering op zich neemt ten aanzien van alle activiteiten die vanuit de kerken ontplooid worden.
Onder het bezielend voorzitterschap van Lini Oldewarris–Bazuin is deze hele verandering tot stand gekomen en is het bestuur verbreed met leden uit kerken, die niet aangesloten zijn bij het Apeldoorns Beraad van Kerken. We zijn Lini zeer erkentelijk voor het vele werk dat ze de afgelopen jaren heeft gedaan.
Samen met het vernieuwde bestuur, het uitvoerend team en de medewerkers vanuit de Protestantse Diaconie wordt er enthousiast gewerkt aan een optimale vorm van presentie onder hen die als vreemdeling onze woonplaats binnen zijn gekomen.
De vreemdeling huisvesten is één van de werken van barmhartigheid. Na de noodopvang in de Americahal, de tijdelijke opvang aan de Chr. Geurtsweg en de komst van het A.Z.C. laat Apeldoorn zien dat ze gastvrij wil zijn naar hen die in nood verkeren.
Lid namens het ABvK en voorzitter van de Stichting: Theo van Driel

7 STICHTING MONDIAL
Mondial is een platform voor organisaties in Apeldoorn, actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en mondiale vraagstukken die hierop betrekking hebben. Het jaar 2018 werd gekenmerkt door veel veranderingen. Mondial volgt de trend van andere organisaties door meer aandacht te besteden aan ontmoeten i.p.v. vergaderen. Dit kreeg gestalte door een bijeenkomst over Fair Trade, die in Gigant gehouden werd. Daarin wordt gezocht naar een samenwerking met de reeds bestaande Eerlijk Winkelen.
Daarnaast was Mondial present in een winkelcentrum. Het is echter nog zoeken naar een goede formule om het brede publiek te bereiken. Daarnaast werd het voorzitterschap overgedragen aan Yasemin Cegerek.
Contact: Marleen Turner, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Lid namens het ABvK: Theo van Driel

8 WERKGROEP MONUMENT ONVERVULDE KINDERWENS
In Natuurpark Berg & Bos staat sinds 2013 het monument onvervulde kinderwens. De komst van het monument is ontstaan vanuit een lokaal initiatief waar de kerken vanaf het eerste moment bij betrokken waren. Het is een plek voor bezinning, waar mensen met een onvervulde kinderwens terecht kunnen. Tegelijkertijd is het een plek waar mensen die wel kinderen hebben, kunnen stilstaan bij het feit dat het helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend is dat deze diep gekoesterde wens in vervulling gaat.
Het thema van de jaarlijkse bijeenkomst was: kinderloosheid en ouder worden. Als leeftijdgenoten kleinkinderen krijgen, herhaalt het verdriet van kinderloosheid zich. Ook kun je bij het ouder-worden niet steunen op je kinderen. Wat doet dat met je? En hoe ga je daar mee om? Het thema werd vanuit een persoonlijke invalshoek toegelicht door Toos Achterweust. Ook ds. Saskia van Meggelen, preses van de Protestantse kerk in Nederland, stond vanuit haar persoonlijke ervaring stil bij het onderwerp ongewilde kinderloosheid. De bijeenkomst vond de dag vóór Vaderdag plaats in de kerk van de Baptistengemeente.
Bij het monument werd een gedicht voorgelezen dat stadsdichter Aad de Waal voor deze gelegenheid geschreven had. Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Lid namens het ABvK en voorzitter van de werkgroep: Theo van Driel

9 RUIMTE VOOR ANDERSZIJN
Door het ontslag van Suzanna Louwerse waren ook hier veranderingen, die aan einde van het jaar hun beslag kregen. Maar eerst was daar de zeer geslaagde Dag van de Psychiatrie die mede door Suzanna in de Gigant werd georganiseerd. We danken haar voor haar inzet.
De gespreksgroep in de Alliage liep goed en ging ook na de sluiting van de Ontmoetingsplek gewoon door.
Het doel van de werkgroep Ruimte voor anderszijn, Rvaz, is het bereiken van mensen met een psychische aandoening. Kernactiviteit is vooral het koppelen van maatjes die oog hebben voor zingeving. Omdat de vraag weer licht toeneemt, moet er gezocht worden naar een zinvolle vorm van toerusting. In 2019 zal Ruimte voor Anderszijn verder onderzoeken of ze een eigen stichting kan worden onder de vlag van het ABVK. Dat geeft meer mogelijkheden voor fondsenwerving en maakt ons minder afhankelijk.
Via de samenwerking met andere organisaties wordt naar een breder draagvlak gezocht. Inmiddels is er een nieuw aspirant bestuur gevormd voor de stichting i.o.
Lid namens het ABVK en voorzitter van de werkgroep: Theo van Driel

 

10 PROGRAMMABELEID BEPALEND ORGAAN
Stichting RTV Apeldoorn kent een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan houdt zich conform de richtlijnen van het Commissariaat voor de Media (CvdM) bezig met het vaststellen van het programmabeleid en ziet erop toe dat de omroep het programmabeleid op correcte wijze uitvoert. Samen vormen de leden van het PBO een representatieve groep van vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke, culturele en geestelijke stromingen in de gemeente Apeldoorn. Het PBO vertegenwoordigt de luisteraars en kijkers van RTV Apeldoorn. Het PBO draagt zorg voor een jaarlijkse rapportage aan het CvdM aangaande het gevoerde en gerealiseerde programmabeleid. Het PBO kan het bestuur (gevraagd en ongevraagd) adviseren over het programmabeleid.
Het afgelopen jaar stond volop in het teken van de zoektocht naar samenwerking met andere regionale omroepen en de communicatie via de moderne sociale media. Met zo’n 150 vrijwilligers is RTV Apeldoorn een grote organisatie, die steeds meer professionele uitzendingen verzorgt via radio en televisie. De activiteiten van het ABvK kregen daarbij weer alle aandacht die ze verdienen.
Door individuele omstandigheden lukte het nog steeds niet om het PBO voltallig te houden en daardoor werden de drie vergaderingen ook niet optimaal bezocht. We zijn zeer content met een toegevoegde secretaris in de persoon van Wieny Tietema. In de komende periode zal het streven erop gericht zijn om het PBO weer op sterkte te brengen. P.B.O. probeert zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij bijeenkomsten van RTV Apeldoorn om daarmee ook contact te hebben met de vrijwilligers, zoals de Nieuwjaarsreceptie en de barbecue.
Lid namens het ABvK en voorzitter: Theo van Driel,

 

11 STICHTING SAMENSPRAAK
Stichting Samenspraak is een samenwerkingsverband bestaande uit maatschappelijke, levensbeschouwelijke en religieuze organisaties en instellingen, die zich onder meer ten doel stelt om de dialoog tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de Apeldoornse samenleving te bevorderen.
Het belangrijkste project dat Samenspraak begeleidt, is de Dag van de Dialoog. De participatie vanuit de kerken hierin laat nog veel te wensen over en zal meer door het ABVK moeten worden gestimuleerd. Stichting Samenspraak werkte actief mee aan de Vredesweek.
Contact: Roelof Oudman, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Lid namens het ABvK: Theo van Driel

  

12 KERNGROEP VREDESWEEK APELDDOORN
Tijdens de Vredesweek waren er drie stagiaires die hun maatschappelijke stage in De Herberg vervulden. Dit is erg goed bevallen. De jonge mensen werden betrokken bij de activiteiten in de Vredesweek, konden de Ambassade bemensen en hielpen met allerlei praktische zaken. De foto’s, filmpjes en een mooi artikel in de Stentor gaven mooie publiciteit. Dit is voor herhaling vatbaar.
De Vredesweek is bedoeld om in ieder geval één week in het jaar aandacht te vragen voor de vele gewapende conflicten in de wereld, maar ook voor spanningen en conflicten op nationaal en lokaal niveau.
De Herberg aan de Deventerstraat was gedurende de vredesweek de Ambassade van Vrede. Roelof Oudman, onze ambassadeur, gaf prima invulling aan zijn ambassadeurschap. Hij is bij vele activiteiten geweest. Bij deze activiteiten kreeg hij vaak even het woord, waarbij hij één van zijn gedichten voordroeg uit het door hem samengestelde en speciaal voor de Vredesweek gemaakte gedichtenboekje.
De Kerngroep (KVA, bestaande uit Theo van Driel, Erwin van der Bij en Liesbeth van Hilten) heeft een aantal malen vergaderd in 2018. Daarnaast waren er twee inspiratiesessies waarbij meerdere organisaties en personen waren uitgenodigd. Deze sessies waren bedoeld om te brainstormen over de mogelijke inhoud van de Vredesweek en werden als positief ervaren.
De volgende programmaonderdelen vonden plaats na de eerste zondag die in het teken stond van de Kerkproeverij: Inspiratiebijeenkomst in de Regentessekerk, Gedichtenworkshop, Symposium bij het Leger des Heils, Vredesmaaltijd en lezing bij het Apostolisch Genootschap, Vredesdans op de Dag van de Vrede bij de Doopsgezinde Gemeente. Gebedsdienst in de O.L.V. kerk en een bijeenkomst in de Turkse moskee en een Tischrededienst in de Lutherse Kerk.
De KVA was verantwoordelijk voor de overall organisatie van de Vredesweek in Apeldoorn. Zij was specifiek verantwoordelijk voor de opening en afsluiting van de Vredesweek. Daarnaast zorgde zij voor de afstemming van alle activiteiten die in de Vredesweek plaatsvonden en voor de PR (niet voor de specifieke afzonderlijke activiteiten) van de Vredesweek als geheel.
Er zijn 1000 programmaboekjes gedrukt en verspreid. De prachtige programmaboekjes waren evenals vorig jaar ontworpen door Rupal Chauhan (Whitepoint design). Daarnaast is er via de Facebookpagina aandacht geschonken aan de verschillende activiteiten.
De Vredesweek werd gefinancierd door het Apeldoorns Beraad van Kerken, Stichting Peace Is The Way en gemeente Apeldoorn. Van de afzonderlijke activiteiten werd verwacht dat zij zoveel mogelijk zelf hun eigen financiering en PR regelden. Indien nodig was er een beperkt budget aanwezig bij het KVA om financiële steun te geven aan een afzonderlijke activiteit. Dit is niet gebeurd.
Speerpunten voor de organisatie van de Vredesweek: Goede activiteiten, voldoende diversiteit, een aantrekkelijk programmaboekje en royale publiciteit via de Stentor, via huis-aan-huis bladen en via RTV-Apeldoorn.
Contact: Erwin van der Bij, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Lid namens het ABvK: Theo van Driel, Erwin van der Bij en Liesbeth van Hilten.

  

Toelichting op de jaarrekening 2018
11 Bestuurskosten
Betreft de kosten van de huur van een kamer in het Citypastoraat.
Hierop is € 100 in mindering gebracht wegens in 2017 gereserveerde vergaderkosten
die niet verschuldigd waren.

22 Vredesweek
Hierin zijn kosten begrepen voor het opzetten van een website voor de Vredesweek

24 Duurzaamheid
Betreft de kosten van de gehouden "Dag van de duurzaamheid"

27 Jubileum
De kosten van de jubileumdienst in de Grote Kerk waren € 1.266
De opbrengst van de collecte voor de voedselbank was € 473
dit bedrag is afgerond naar € 500 en overgemaakt naar de voedselbank
De kosten van het symposium waren € 1.202
Door het City-pastoraat wordt hierin een bijdrage gegeven van € 500

Het nadelig saldo is ten laste van de Algemene reserve gebracht

 

Bert Niessink
Penningmeester

  

Kernpunten Beraadsvergadering van 22 oktober 2019

 

KERNPUNTEN uit het verslag van de vergadering Apeldoorns Beraad van Kerken

Op dinsdag 22 oktober 2019 heeft het Apeldoorns beraad van Kerken vergaderd.
De belangrijkste punten die aan de orde zijn gekomen, zijn:

Inhoudelijk gesprek n.a.v. de documenten ‘Van Vergaderen naar Ontmoeten’
Aan de hand van de “headlines van vergaderen naar ontmoeten” zijn ervaringen gedeeld in het persoonlijk benaderen van mensen. Van wij naar ik/jij. Het is een persoonlijk appel, waarbij luisteren een belangrijk element is om de ander de ruimte te bieden kenbaar te maken waar behoefte aan is. Het vraagt om vrijmoedigheid en levert veel bijzondere ervaringen op.
Bij het benaderen c.q. omgaan met jongeren en migranten zijn het niet wij die iets voor jongeren moeten bedenken c.q. organiseren. Jongeren moeten de ruimte én de kans krijgen zelf te ondernemen. Aan ‘wat kan ik voor jou doen?’ gaat vooraf: ‘er zijn’ zonder (verborgen) agenda.

De Vredesweek is als zinvol beleefd, de opkomst was redelijk goed. Gewaakt moet worden dat niet meerdere activiteiten op dezelfde dag c.q. tijd worden georganiseerd.

Er is enthousiasme om met de gezamenlijke kerken aandacht te geven aan 75 jaar bevrijding van Apeldoorn. Een werkgroepje gaat bezien of er op 17 april ’s avonds een bijeenkomst gehouden kan worden in de Grote Kerk.

Kernpunten van de Beraadsvergadering van 27 augustus 2019

 

Apeldoorns Beraad van Kerken

www.apeldoornsberaadvankerken.nl
Secr. ds. Liesbeth van Hilten-Matthijsen
Tel. 055 521 7472

Mogelijke uitbreiding van het Beraad

In deze vergadering werd kennis gemaakt met:

- ds Piet Gude (emeritus) predikant van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, die in kerkenraad zal bespreken of de Zevende-dags Adventisten lid of waarnemer van het Beraad zullen worden.
- Hans Bronsveld, voorganger voor de ICF, ontstaan vanuit het AZC werk met een sterk oecumenische inslag
- Ragaiy Sinout is lid van de Koptisch kerk en betrokken bij de inburgering van o.a. +/- 1000 Eritreeërs in Apeldoorn. De meeste Eritreeërs zijn lid van de Koptische kerk die in Apeldoorn één bestuur heeft. Twee dames uit dit bestuur zullen worden afgevaardigd in het Beraad.

Voortaan zullen nieuw-ingekomen voorgangers uitgenodigd worden bij de eerst mogelijke Beraadsvergadering. (Een gezamenlijk kennismaken met alle ‘nieuwelingen’ in de januari-vergadering is de laatste jaren niet meer gelukt)

Er werd uitgebreid gesproken over de Vredesweek 2019.

Er werd mededeling gedaan van de voorbereidende fase van de fusie van de RK Emmaüsparochie (Apeldoorn) met Franciscus/Clara parochie in Twello. De fusie zal waarschijnlijk geen consequenties hebben voor de afvaardiging in het Beraad.

DNA/ONE, het Diaconaal Netwerk Apeldoorn/Omzien Naar Elkaar, probeert de bestuurskracht op peil te brengen en een toerustingsavond te organiseren.

Wat je weggeeft kun je niet meer verliezen.