Nieuws en informatie uit het Apeldoorn Beraad van Kerken

Kernpunten uit de Beraadsvergadering van 14 mei

KERNPUNTEN uit het verslag van de vergadering Apeldoorns Beraad van Kerken

Op dinsdag 14 mei 2019 heeft het Apeldoorns beraad van Kerken vergaderd.
De belangrijkste punten die aan de orde zijn gekomen, zijn:

Gedachtenis
In de achterliggende periode zijn twee vroegere afgevaardigden in ons Beraad overleden:
Toos Starmans, Vrouwe van Bethanië, die jarenlang namens de RK parochie in het Beraad zat en Rinus van der Maas, die recenter een paar jaar namens de CGK was afgevaardigd.

Verder denken over de oecumene
Het gesprek over wenselijkheid en mogelijkheden van oecumenische vieringen bracht een aantal kernuitspraken naar voren: een oecumenische viering is niet de verantwoordelijkheid van één kerkgenootschap; gezamenlijk rekening houden met gebruiken van het huis waar men te gast is en respect voor andere opvattingen en gewoontes, zodat allen zich ‘thuis’ kunnen voelen in een viering.
Oecumene werkt niet zonder bruggenbouwers.
Nieuwe ontwikkelingen zijn bv. de Pop-Up-kerk, naast lange tradities als de Paaszang op de Markt.
Gedacht wordt ook aan een oecumenisch leerhuis.
Er zou een voortrekkersrol van het Beraad kunnen zijn, want wat ons verbindt, wordt ten diepste beleefd in de ontmoeting.

Verder denken over het Beraad en zijn vergaderingen
Er wordt gedacht over de uitbreiding van het Beraad. Een werkgroepje zal op onderzoek gaan naar de verschillende migrantenkerken in Apeldoorn en hun belangstelling voor samenwerking in het Beraad. De relatie met evangelische gemeenten is nu vooral via individuele contacten. Zij blijven huiverend staan tov deelname aan het Beraad.
Als jaarthema voor het seizoen 2019-2020 wordt gedacht aan het thema van ons lustrum symposium van 2018 : “Wat kunnen wij voor je doen?” – een éénpersoonswerkgroepje zal zich buigen over de praktische uitwerking in sub-thema’s/speerpunten.
Naast de zorg over het gebrek aan secundi (vervangers van de afgevaardigden) en het nog steeds missen van een vaste verslaglegger, delen we de behoefte een goed en inspirerend contact te hebben met onze eigen kerkgenootschappen (de achterbannen), omdat in de meeste lidkerken “het goed vinden dat hun afgevaardigde naar de vergadering van het ABvK gaat, want zo doet men al goed mee”.
Wij willen positief werken aan agenda-aanpassing (verhoging relevantie, betrokkenheid) en zullen proberen te gaan “van vergaderen naar ontmoeten”.

Kernpunten uit de Beraadsvergadering van 26 maart 2019

Kort verslag vergadering Apeldoorns Beraad van Kerken

Op dinsdag 26 maart 2019 heeft het Apeldoorns beraad van Kerken vergaderd.
De belangrijkste punten die aan de orde zijn gekomen, zijn:

1. Stilstaan bij de oecumene
Frenk Lip bepaalde ons bij ‘de Pelgrimage van de christen’. De kerk is in Gods wijsheid bedacht als voorbereiding op het koninkrijk van de hemelen, en om in deze wereld te laten zien dat het evangelie zich beleeft in woorden en daden. Het mooie van de pelgrimage is dat het pure oecumene is. Samen als kerken mogen we dat oppakken waarbij ieder z’n eigen verantwoordelijkheid heeft en behoudt.
Hoe kunnen we elkaar helpen om in eigen kring meer oecumenische betrokkenheid te creëren?
Misschien allereerst door onszelf af te vragen “waar kan mijn kerkgenootschap bij geholpen worden?” Alleen, wat willen we bereiken met elkaar hulp geven?
We denken als beraad dat dat leidt tot een elkaar beter begrijpen, groeien en samenwerken, van elkaar leren e.d. Realiteit is wel dat ‘het gewone kerklid’ daar weinig tijd aan kwijt wil zijn, en op z’n minst er toch wel ‘wijzer’ van wil worden. Openheid naar andere kerken is vrij algemeen in onze kerken. De oecumene wordt bijv. heel goed door de week beleefd.
Wat nodig is, is dat we elkaar leren herkennen als medechristenen; dat we elkaars gewoonten op religieus gebied leren kennen en met elkaar daarover spreken. Eten is een goede manier om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. We moeten ons alleen niet bezig houden met ‘onze’ krimp, maar met wat we zijn en kunnen doen: er moet iets te beleven zijn, iets te doen, iets te halen of te brengen zijn.

2. Bezoek van het moderamen van het Beraad
We vinden het een goede gedacht dat het moderamen ABvK een bezoek brengt aan kerkenraden en besturen. Zo’n bezoek zal wel eerst met hen afgestemd worden.

3. Financiën – jaarrekening 2018 (bijlagen) – instellen kascontrolecommissie.
Het jaarverslag van 2018 is afgesloten met een klein verlies, vooral dankzij het jubileum dat gevierd is.

4. Notulist
Het beraad is dringend op zoek naar een vaste notulist!

5. Contacten en werkgroepen.
Er worden de volgende belangrijke meldingen gedaan:
• Werkgroep Apeldoorn Tegen Verarming organiseert een diaconale avond op 9 mei over de zogenaamde Armoedeval, in ‘de Herberg’. Uitnodigingen volgen.
• De St. Vakantiegeld Samen Delen is inmiddels zo groot geworden dat er wordt nagedacht over mogelijke aanpassingen om de groei van de omzet en de organisatie gelijke tred te laten houden.
• ONE Apeldoorn werkt hard aan een eigen website die interactief zal zijn. In het kader daarvan wordt ook aandacht gevraagd voor de actualiteit van de website van ABvK die wat te wensen overlaat. Er is een goede samenwerking met Kerk & vluchteling. ONE-Apeldoorn zal de bijeenkomst van Apeldoorn financieel fit’ bijwonen en zien wat dat oplevert.

6. Mededelingen
• De ICF vraagt medewerking om vluchtelingen vanaf de Chr. Geurtsweg te vervoeren naar de diensten van de ICF.
• De volgende vergadering van ABvK is op dinsdag 14 mei.
• Emo Bruins is 14 jaar lid geweest van het beraad. Op gepaste wijze wordt afscheid van hem genomen.

 

Bezinningsmoment Beraadsvergadering 26 maart 2019

De Pelgrim op stage.
Christenen zijn pelgrims. Ze zijn op weg naar de Stad met twaalf paarlen poorten, het Nieuw Jeruzalem. Maar de tocht is lang en onderweg beleven we veel. En dat is niet altijd even makkelijk. Bovendien is de vraag of we wel goed zijn uitgerust voor het Koninkrijk van de hemel. Daarvoor heeft God in Zijn wijsheid iets bedacht. Dat heet de Kerk. Nu is er heel veel over de kerk te zeggen. Bijvoorbeeld, dat zij niet meer van deze tijd is. Deze observatie is op zich opmerkelijk, want was dat al niet altijd zo? De Kerk was altijd al een tegenover de tijdgeest. Dat begon al in het Romeinse Rijk, in de vroege kerk. Daarom werd ze ook vervolgd. De Kerk moet helemaal niet van deze tijd zijn, maar van de toekomst. De mooie toekomst die voor hen in het verschiet ligt die Jezus volgen. Daarover moeten we vertellen. En alles wat niet in dat plaatje past moeten we bestrijden. Ik kom daar later op terug. De Kerk is dus niet van deze tijd, maar van de toekomst. De Kerk is ook geen doel in zichzelf. Maar daar lijkt het vaak wel erg op. Alles voor de kerk. Men vergeet de liefde voor de naaste, voor de familie, voor vrienden en broeders en zusters, als in hun ogen hun kerk wordt aangevallen. Sommige kerken beschouwen zich alleen kerk van Christus. En ook mijn kerk de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt heeft zich aan deze zonde van hoogmoed schuldig gemaakt. Het sloot anderen uit. Maar zowel de belijdenis geschriften in de Gereformeerde Kerk, als ook de Bijbel, ziet de Kerk als de vergadering van alle volgelingen van Christus. De kerk staat dus niet gelijk aan kerkgenootschap. Kerkgenootschappen hebben op enig moment in de tijd de neiging zichzelf te verabsoluteren en naar binnen gericht te worden. En men is dan erg druk met zichzelf. Maar wat is de kerk nu eigenlijk in weze. Ze is oefenplek. Stageplaats, waar de pelgrim leert hoe hij handelen moet in het Koninkrijk van de hemel. Daarvoor hoor je preken, heb je allerlei bijbelstudieclubs. Ben je in geloofsgesprek met elkaar. Zodat de gelovige wordt toegerust tot dienstbetoon. De Pelgrim leert daar dienen. Dat is ook iets dat niet meer van deze tijd is. Nee, tegenwoordig moet jouw haan koning kraaien. Maar Christus leert ons dat wie de grootste wil zijn in Zijn koninkrijk, de minste moet willen zijn, een dienstknecht. Dat leer je in de kerk. En dan ? Dan zijn we klaar? Kunnen we het in de kerk gezellig en fijn hebben samen met elkaar? Het is soms wonderlijk hoe dingen samen komen. In mijn stille tijd bestudeer ik nu de brief van Jacobus. Daarnaast ben ik bezig met het bestuderen van het boek: Biografie van de dominee, van Prof. Gerben Heitink. Het boek laat zien de ontwikkeling van het ambt van predikant door de eeuwen heen, maar ook van de ambten in het algemeen en van de kerk. En telkens zie ik verbindingen met Jacobus. In de zeventiende eeuw had de kerk in de Nederlanden een meer publieke functie. Ze was niet alleen maar bezig met de prediking van Gods Woord en het onderhouden van Mattheüs 28 : 19 en 20. Maar ook was ze actief met wat Jezus aanduidt in Mattheüs 25 : 32 t/m 46. De dienst der barmhartigheid en de zorg voor de armen. Maar ook bemoeide de kerk zich met de zeden in het land. En dat is nu precies wat Jacobus wil, niet alleen woorden, maar ook daden. De pelgrim die stage heeft gelopen en is toegerust moet als bezemwagen fungeren. Zodat niemand achterblijft. Zorgen voor de zwakken, van lijf en leden, maar ook zwak in het geloof.
Maar niet alleen zorgen voor hen, maar ook opkomen voor hen. Voor de zwerver, de dakloze, de vluchteling en vreemdeling. We moeten strijden tegen onrecht, tegen discriminatie, tegen vluchtelingen en vreemdelingen haat. Waarom ? Dat heeft te maken met dat Grote gebod, uit Mattheüs 22 : 37 t/m 40. Wij moeten onze naaste liefhebben als onszelf. Maar hoe doe je dat dan ? Moeder Theresa zei het al kort, maar krachtig; Liefde is aktie ! En zij heeft haar hele leven laten zien wat dat inhoud. Het is helemaal in lijn met Jacobus. “Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten te kort komt en één van u zegt dan; Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk! Zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof ; als het zich niet daadwerkelijk ( met de daad ) bewijst is het dood”, Jacobus 2: 15 – 17. Wie niet naar zijn naaste omziet, schendt niet alleen het tweede gebod, maar ook het eerste. Want dan doen we de Naam van God tekort. Kijk die Christenen eens. Een hoop geblaat, maar weinig wol. En wanneer het voetvolk van God hier op aarde er een potje van maakt dan kost dat God Zijn eer.
Wat heeft dit nu ons te zeggen vanavond? Alle volgelingen van Jezus Christus die samen op Pelgrimstocht zijn is de pure oecumene. Samen in de naam van Jezus. Maar die pelgrim heeft ook een taak. Met blijdschap vertellen over de redding in Jezus Christus en de daad bij het Woord voegen. Opkomen voor de armen en zwakken, voor de zieken, voor de vluchteling, de vreemdeling en de gevangene. Bevorderen van een goede omgang met de Schepping en met anders gelovigen. Dat is onze taak als christen, als gemeenschap van Christenen; de Kerk en als gemeenschap van kerken; het Apeldoorns Beraad van Kerken. - Maar pas op; we moeten als kerk niet denken, nou daar hebben we het Beraad van Kerken voor, dus wij kunnen ons wel met wat anders bezig houden. Elke kerk houdt zijn verantwoordelijkheid-. Laten we het werk in de verschillende werkgroepen voortzetten en uitbouwen en versterken. Maar laten we ook onze stem verheffen en een moreel geluid laten horen, wanneer dat nodig is. Het geluid dat hoort bij die mooie toekomst van het Koninkrijk van de hemel. En laten we dat vooral samen doen, als volgelingen van Jezus Christus. Ik wens ons een goede pelgrimsreis.
Frenk Lip, 26 maart 2019

Kernpunten uit de Beraadsvergadering van januari 2019

Voor de eerste vergadering van het jaar worden traditiegetrouw de (nieuwe) voorgangers van de aangesloten kerken uitgenodigd voor kennismaking en overleg.
Helaas bleek geen van de ong. 10 uitgenodigden te kunnen komen…

Aansluitend aan de thema’s van de jubileumvieringen in 2018 werd verder gesproken over de invulling van de maatschappelijke rol van het ABvK: coördineren, faciliteren en verbinden van uiteenlopende initiatieven en hieraan bekendheid geven binnen de eigen achterban.
Enkele van deze (inter)kerkelijke initiatieven hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld tot zelfstandige bewegingen cq. werkgroepen.

Ter gelegenheid van de week van gebed voor de eenheid heeft op zaterdag 26 januari jl. een oecumenische dienst plaatsgevonden in de Lutherse Kerk. (Verslag zie website.) Hoewel er niet veel belangstellenden waren, vinden we het belangrijk door te gaan met het organiseren in Apeldoorn van oecumenische diensten tijdens landelijke of internationale oecumenische gedenkmomenten.

Van de werkgroepen van het Beraad komt de evaluatie van de Werkgroep Vredesweek aan de orde: men is tevreden over de inhoud en de bezoekersaantallen van de activiteiten. PR kan een volgende keer nog beter door bijv. gebruik van social media.
Werkgroep DNA/ONE (diaconaal netwerk Apeldoorn) is in ontwikkeling.

 

Kennismaking met het Apeldoorns Beraad van Kerken

Een jubileum !

Het Apeldoorns Beraad van Kerken bestaat vijftig jaar en dat vieren wij. Leuk, mooi zult u zeggen, maar wat is dat Beraad van Kerken dan ? Is dat hetzelfde als de Raad van Kerken ? Of als de Wereldraad van Kerken ? En wat heb ik daar mee te maken ?

Geen Raad, maar Beraad.

De Raad van Kerken is de Nederlandse afdeling van de Wereldraad van Kerken. De Wereldraad bestaat 70 jaar en de Raad van Kerken bestaat 50 jaar dit jaar. Het Beraad van Kerken lijkt in naam misschien op deze Raad van Kerken, toch is de Apeldoornse situatie anders. Zijn de Wereldraad en de Raad van Kerken een Oecumenisch orgaan, waarin ook theologisch naar eenheid wordt gestreefd. Het Apeldoorns Beraad van Kerken is een platform waarop Kerken samenwerken op Pastoraal en Diaconaal gebied. Hoewel we wel vanuit de Oecumene praktisch samenwerken, houden wij ons toch niet met theologische eenheid, laat staan kerkelijke eenheid bezig. Het Apeldoorns Beraad wil met de Bijbel als basis en uitgangspunt, maatschappelijk relevant zijn voor de burgers van de Gemeente Apeldoorn.

Wat heeft het met mij te maken ?

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Apeldoorn – Centrum en Zuid zijn beiden lid van het Apeldoorns Beraad van Kerken. Br. Frenk Lip vertegenwoordigd in het Beraad, zowel de Voorhof, als de Koningshof. Dus ik vertegenwoordig ook u als lid van de kerk in het Apeldoorns Beraad van Kerken.
In de komende tijd zal ik u regelmatig meenemen via artikeltjes in de rubriek ‘Uit het Beraad’ over het werk van het Beraad van Kerken. Zo wordt u geïnformeerd en krijgt u een overzicht van de vele manieren waarop het Beraad voor alle burgers van Apeldoorn actief is , dus ook voor u en met u.

Feestje !

Maar eerst vieren we een feestje, want het Apeldoorns Beraad van Kerken bestaat 50 jaar.
We vieren dat onder andere met een Vesperdienst, zondag 1 juli, in de Grote Kerk aan de Loolaan, vanaf 19.00 uur. En u als leden van de lidkerken bent van harte uitgenodigd.
Het belooft een mooie viering te worden.

F.L.

 

Er bestaat geen groter geluk dan het kennen van Gods liefde en Zijn vergeving.