Notulen Beraadsvergadering 23 februari 2021

VERSLAG Beraadsvergadering via MEET op dinsdag 23 februari 2021 aanvang 19.45 uur

Liesbeth coördineert het inloggen met video en heet de mensen welkom.
Afmeldingen: M.k. Piet Gude en Willem de Wilde.
Z.k. Gerard Disberg, Dirk Jan Steenbergen en Bert Wolthuis

1. Opening en vaststelling agenda
Waarnemend voorzitter Frenk Lip opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Korte bezinning (zie pag.2)
Frenk houdt een korte bezinning over het wisselen van de wacht. In de bijbel komt dat aan de orde in Jozua 1 vs 9 – 17 waar Jozua de leiding over het volk Israël over moet nemen na de dood van Mozes. God zegt hem dan “wees vastberaden en standvastig”.
Theo heeft zijn taak neergelegd als voorzitter in het ABvK en Bas Stigter heeft zich bereid verklaard om Theo op te volgen. We wensen Bas hartelijke welkom en Gods zegen toe.

3. Ontmoeting met de nieuwe voorzitter
De vergadering stemt van harte in met de benoeming van Bas Stigter als nieuwe voorzitter van het beraad op voordracht van de commissie. Bas is emeritus predikant van de Protestantse Kerk en lid van ‘De Bronkerk’ in Ugchelen waar zijn vrouw predikant is.
Bas heeft voor hij predikant werd een periode als bedrijfseconoom gewerkt, wat ook de ervaringen met mensen breder maakt.
Via video stellen de aanwezige afgevaardigden van de vergadering zich aan Bas voor: Erwin van der Bij, Charles le Fèbre, Liesbeth van Hilten, Jaap Kappers, Hans Koetsier, Wim Sips, Ine Voorham, Frenk Lip en Gé Drayer.

4. Mededelingen
Het afscheid van Theo van Driel (oud voorzitter) en van Bert Niessink (oud penningmeester) zal zo mogelijk in de (fysieke) mei-vergadering zijn: op dinsdag 25 mei in de Barnabaskerk.
Monique Mol heeft de sleutel van De Herberg aan Frenk afgegeven om te kunnen vergaderen.
Het archief is daar en kan worden opgeschoond i.o.m. moderamen.

5. Formele vaststelling verslagen:
De vergadering gaat akkoord met vaststelling van de verslagen van het Beraad (d.d. 24 nov. 2020), de Extra moderamen vergadering (10 dec. 2020 met DNA-ONE en Kerk&Vluchteling)
en de vergadering van het Moderamen (26 jan. 2021).

6. Informatie vanuit de werkgroepen
> De interne bespreking over de gesprekken op 10 dec. 2020 met DNA-ONE en Kerk&Vluchteling wordt geagendeerd voor de moderamen-vergadering van 23 maart, na 20.30 uur (zodat Gé aan de vergadering kan deelnemen).
> DNA-ONE bezint zich intern over de afgelopen periode.
> Het werk van Kerk&Vluchteling ligt even stil.
> Ook activiteiten t.a.v. het AZC staan op een laag pitje (stichting Present). Over ‘misstanden’ zijn geen bijzonderheden bekend.
> Theo heeft Erwin benaderd voor contacten met ‘Samenspraak’ en het beraad stemt hiermee in. N.B.: Graag overdracht van verdere taken van Theo via moderamen.

7. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
> Bas is voornemens om zich voor te bereiden op zijn taak door de werkgroepen van het beraad te bezoeken en ook een dienst in de aangesloten kerken te bezoeken.
> We hopen dat het gauw mogelijk wordt elkaar fysiek te ontmoeten.

8. Overdracht voorzitterschap
Frenk toont een voorzittershamer en geeft deze symbolisch door aan Bas.

9. Sluiting Bas sluit de vergadering met gebed.


Verslag geschreven door Charles.

Bezinning:

Wisseling van de wacht.

Misschien hebt u die weleens bijgewoond, de wisseling van de wacht. Ik heb dat tweemaal mogen aanschouwen. Eén keer in Kopenhagen bij het Koninklijk paleis Amaliënborg. Een één keer in Praag bij het Presidentieel Paleis op de Burcht van Praag. Verschillende staatsvormen, verschillende uniformen, maar de ceremonie komt op hetzelfde neer; een hoop gestamp, bevelen en muziek. En hopla de wacht is gewisseld. Leuk om te zien, soms indrukwekkend, maar het werkt Nederlanders vaak ook op de lachspieren. We zijn niet zo militaristisch.
Ook in de Bijbel kennen we een wisseling van de wacht. Israël staat aan de poort van het Beloofde land. Mozes is naar de Hemel opgenomen en het volk wacht op een nieuwe leider. En God roept Jozua. Voor ons lijkt dat een voor de hand liggende keuze. Hij is decennialang de rechterhand van Mozes geweest. Hij heeft het, om zo te zeggen, allemaal kunnen afkijken, hoe het moet. Zijn opleiding is voortreffelijk geweest. Toch lijkt Jozua niet zo overtuigd van zijn kunnen. Jozua weet ook wel, naast je leider functioneren is niet zo moeilijk, maar zelf de leiding hebben is andere koek. Jij bent dan zelf verantwoordelijk. Mozes was wijs en sprak bovendien dagelijks met God, ja zelfs van aangezicht tot aangezicht. De schoenen vullen van zo’n leider is nogal wat. En dan nog niet eens gesproken over het volk. Een lastig volk, morren en klagen, mekkeren en blaten. Het is altijd wat. Ga er maar aanstaan. Maar God weet dat. Maar Hij roept hem toch. En Hij zegt tegen Jozua. “Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij”, Jozua 1 : 9. God spreekt tot Jozua zoals Hij tot Mozes sprak. En dus durfde Jozua het aan en ging Hij aan de slag. Maar ja, dat volk, hé. Hij geeft zijn bevelen, namens God en haalt daarbij ook nog Mozes aan. Misschien wel voor de zekerheid, want als ze niet naar hem willen luisteren, misschien nog wel naar Mozes. Maar kijk dan eens wat het volk zegt; “Zoals we naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen we naar u luisteren”, Jozua 1 : 17. En zij sluiten af met; “Wees vastberaden en standvastig”, vers 18. Jozua hoort hier de echo van Gods woorden tot hem. Nu weet Hij, het is goed. Ook wij hebben vanavond een wisseling van de wacht. Theo van Driel heeft zijn werk als voorzitter neergelegd en vanavond treed een nieuwe voorzitter aan, Bas Stigter. Theo heeft veel opgezet en bijgedragen aan de uitbouw van het werk én van het Beraad. We zullen hem missen, maar een nieuwe voorzitter treed aan. Een nieuw persoon, met zijn eigen manier van doen. En zijn eigen netwerk en expertise. Ik spreek het vertrouwen uit dat we als Beraad daar weer mee verder kunnen. En wij als Beraad? Nou, we zijn kleurrijk en divers, maar bereid om van harte mee te werken, toch?
Bas, welkom in ons midden. Neem vastberaden de leiding op je, Ik ben ervan overtuigd dat wij er alles aan zullen doen om de samenwerking zo prettig mogelijk te laten zijn. Veel zegen op je werk gewenst. Want alles is gelegen aan Gods zegen.

Frenk Lip

 

 

Verslag vastgesteld en goedgekeurd in de moderamenvergadering dd. 23 maart 2021

Voorzitter (Bas Stigter) Secretaris (Liesbeth van Hilten)

Er is niets dat God niet begrijpen kan.