Verslag vergadering 28 januari 2020

Verslag - vergadering Apeldoorns Beraad van Kerken van 28 januari 2020

Voorz. Theo van Driel opent de vergadering.
Aanwezig: Charles le Febre, Wim Sips, Bert Niessink, Erwin van der Bij, Theo van Driel, Frenk Lip, Liesbeth van Hilten, Piet Gude, Arja Sonneveld, Marnix Visscher, Dirk-Jan Steenbergen
Afwezig met kennisgeving: Hans Koetsier, Jaap Kappers, Ine Voorham, Michiel de Leeuw, Gerard Disberg, Marinus Beute, Gé Drayer
Afwezig zonder kennisgeving: Martin van der Veen, Peter de Jong, Bert Wolthuis, Ronald Bonsema

Bezinning door Piet Gude over ‘Samen’! Eenzaamheid is niet goed. Je hebt altijd iemand nodig als steun. Samen zijn we sterk. Samen de boodschap van Christus uitdragen.

Ontmoeting nieuwe voorgangers
Dirk-Jan Steenbergen stelt zich voor. Hij vertegenwoordigt de Doopsgezinde gemeente in het ABvK en is nu één jaar voorganger in Apeldoorn. Hij werkt ook in jeugdwerk PKN Zwolle. Hij is met vernieuwingen bezig.
Marnix Visscher vervangt Gé Draijer in deze vergadering. Hij was scriba en maakt deel uit van het moderamen van de kerkenraad.
Arja Sonneveld is ouderling bij de Zevendedags Adventisten.

N.a.v. van bovenstaande voorstelronde wordt gemeld dat de sabbath vierende gemeentes uitgenodigd zijn voor het ABvK.

Inhoudelijk gesprek: Onze verwachtingen t.a.v. de oecumene in Apeldoorn
Charles geeft aan dat er in 2023 een fusie zal plaatsvinden met andere gereformeerde kerken. Er is samenwerking in diverse organen, EOA, ‘9-moderamina’, etc. Er is kanselruil. We moeten elkaar erkennen en samen één gezicht vormen naar de Apeldoornse samenleving.
Wim geeft aan dat er bij de Remonstranten wel allerlei samenwerkingen zijn, maar je ziet niet veel gebeuren.
Dirk-Jan geeft aan dat we als kerken samen zouden moeten gaan en geen onderscheid moeten maken naar buiten.
Bert geeft aan dat de oecumene niet leeft bij de Baptisten.
Liesbeth geeft aan dat aan de top en aan het grondvlak van kerken zeker oecumene wordt beleefd, maar in organisatorische ‘tussenlagen’ is men vooral bezig met de eigen kerkgemeenschap.
Piet geeft aan dat in zijn kerk de oecumene niet erg aanwezig is. Het komt wel, maar kost tijd.
Frenk geeft aan dat de GKV weinig oecumenisch is. Jongeren hebben wel meer belangstelling. Men wil elkaar wel broeder en zuster noemen, maar echt samenwerken is moeilijk.
Erwin geeft aan dat een Raad van Levensbeschouwingen een goed idee zou zijn.
Theo geeft aan dat de Lutheranen het veel hebben over de oecumene, maar weinig doen.

Financiën
Er is nog geen begroting. De begroting zal niet veel afwijken van de vorige begroting. Bert en Wim zitten nog in de overdrachtsfase.

Verslag Beraadsvergadering en kernpunten 26 november 2019
Geen opmerkingen.
Ieder wordt geacht het rooster goed in de gaten te houden. Er is een wijziging in de taken!

Mededelingen en ingekomen post en verslag van de voorzitter
Verzoek om nieuwsbrieven naar Liesbeth te sturen.

Week van Gebed – evaluatie
Er was een goede opkomst.
De dienst op zaterdagavond is slecht bezocht. Moet die verplaatst worden naar vrijdagavond of zondagavond?
Het was teleurstellend dat er geen parochianen waren.
Sant’Egidio op vrijdagavond.

Viering 75 jaar bevrijding
De Grote Kerk wil kosten in rekening brengen, maar daar nog een gesprek over komen.
De afspraak met de Protestantse Gemeente is dat kerkdiensten van ABvK kosteloos gehouden kunnen worden.
Er wordt gesproken over een fietstocht.
Broederkring van Doopsgezinde gemeente is betrokken.

Werkgroepen
DNA/ONE
Er komt een gesprek met Pieter de Weert over de relatie van ABvK en DNA/ONE.

Fairtrade
Op 28 juni is er Worldproef in Oranjepark. Welke kerken worden ook fairtrade-kerk?

Apeldoorn Tegen Verarming heeft afspraken gemaakt over wat ATV doet en wat DNA/ONE doet. Er zijn taken vastgesteld. ATV houdt contact met de gemeente. DNA/ONE met de (diaconieën van) kerken.

Pop-up-kerk
Men wil een kunstenaarsmarkt organiseren op laatste zaterdag in augustus. Het thema is “thuiskomen” en als locatie denkt men aan het stationsplein. De trekker is Marjoleine Engelberg. Om het e.e.a. te borgen is het voorstel om deze groep een werkgroep van ABvK te maken. Op 15 februari is de volgende vergadering van de werkgroep. Het budget komt vanuit pionierswerk. Het is open voor alle kerken, ook kerken die geen lid zijn van ABvK. Het is dus één dagdeel en niet een gehele dag. Voorkeur is vrijdag, anders zaterdag.

Rondje
De Tabernakelkerk houdt zich bezig met : Zorg voor de aarde. Er wordt een “God in de supermarkt” workshop georganiseerd. Dit gaat over keuzes maken in de supermarkt. De workshop is al 130 maal gegeven.
De CGK Apeldoorn-Zuid is in een tweede beroepingsfase. Binnen 2-3 weken gaat er een voordracht naar de gemeente.
Bij de Koningshof is Lieuwe de Jong de nieuwe predikant.
De nieuwe predikant van GKV Zuid, ds Beute, gaat met de jeugd in gesprek.

WVTTK , Rondvraag
Is er nog Kerkenpad / Relipad? Nee. In mei is er contact met het onderwijs.
Kerkenpad zou vanuit ABvK geregeld kunnen worden.

We sluiten af met het Onze Vader

Volgende vergadering is dinsdag 24 maart 2020 19.45 uur in de Herberg
Bezinning: Ine Voorham; verslag: Gé Draijer; koffie zetten etc.: Gerard Disberg, Wim Sips

Vastgesteld in vergadering Beraad van 24 maart 2020

Soms moet je in goed vertrouwen een stap in de juiste richting zetten en dan zal God je tegemoet komen. Hij zal doen wat jij niet kunt.