Kernpunten uit de Beraadsvergadering van 26 maart 2019

Kort verslag vergadering Apeldoorns Beraad van Kerken

Op dinsdag 26 maart 2019 heeft het Apeldoorns beraad van Kerken vergaderd.
De belangrijkste punten die aan de orde zijn gekomen, zijn:

1. Stilstaan bij de oecumene
Frenk Lip bepaalde ons bij ‘de Pelgrimage van de christen’. De kerk is in Gods wijsheid bedacht als voorbereiding op het koninkrijk van de hemelen, en om in deze wereld te laten zien dat het evangelie zich beleeft in woorden en daden. Het mooie van de pelgrimage is dat het pure oecumene is. Samen als kerken mogen we dat oppakken waarbij ieder z’n eigen verantwoordelijkheid heeft en behoudt.
Hoe kunnen we elkaar helpen om in eigen kring meer oecumenische betrokkenheid te creëren?
Misschien allereerst door onszelf af te vragen “waar kan mijn kerkgenootschap bij geholpen worden?” Alleen, wat willen we bereiken met elkaar hulp geven?
We denken als beraad dat dat leidt tot een elkaar beter begrijpen, groeien en samenwerken, van elkaar leren e.d. Realiteit is wel dat ‘het gewone kerklid’ daar weinig tijd aan kwijt wil zijn, en op z’n minst er toch wel ‘wijzer’ van wil worden. Openheid naar andere kerken is vrij algemeen in onze kerken. De oecumene wordt bijv. heel goed door de week beleefd.
Wat nodig is, is dat we elkaar leren herkennen als medechristenen; dat we elkaars gewoonten op religieus gebied leren kennen en met elkaar daarover spreken. Eten is een goede manier om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. We moeten ons alleen niet bezig houden met ‘onze’ krimp, maar met wat we zijn en kunnen doen: er moet iets te beleven zijn, iets te doen, iets te halen of te brengen zijn.

2. Bezoek van het moderamen van het Beraad
We vinden het een goede gedacht dat het moderamen ABvK een bezoek brengt aan kerkenraden en besturen. Zo’n bezoek zal wel eerst met hen afgestemd worden.

3. Financiën – jaarrekening 2018 (bijlagen) – instellen kascontrolecommissie.
Het jaarverslag van 2018 is afgesloten met een klein verlies, vooral dankzij het jubileum dat gevierd is.

4. Notulist
Het beraad is dringend op zoek naar een vaste notulist!

5. Contacten en werkgroepen.
Er worden de volgende belangrijke meldingen gedaan:
• Werkgroep Apeldoorn Tegen Verarming organiseert een diaconale avond op 9 mei over de zogenaamde Armoedeval, in ‘de Herberg’. Uitnodigingen volgen.
• De St. Vakantiegeld Samen Delen is inmiddels zo groot geworden dat er wordt nagedacht over mogelijke aanpassingen om de groei van de omzet en de organisatie gelijke tred te laten houden.
• ONE Apeldoorn werkt hard aan een eigen website die interactief zal zijn. In het kader daarvan wordt ook aandacht gevraagd voor de actualiteit van de website van ABvK die wat te wensen overlaat. Er is een goede samenwerking met Kerk & vluchteling. ONE-Apeldoorn zal de bijeenkomst van Apeldoorn financieel fit’ bijwonen en zien wat dat oplevert.

6. Mededelingen
• De ICF vraagt medewerking om vluchtelingen vanaf de Chr. Geurtsweg te vervoeren naar de diensten van de ICF.
• De volgende vergadering van ABvK is op dinsdag 14 mei.
• Emo Bruins is 14 jaar lid geweest van het beraad. Op gepaste wijze wordt afscheid van hem genomen.

 

Beleefd zijn kost niets, maar het is wel onbetaalbaar.