Nieuws en informatie uit het Apeldoorn Beraad van Kerken

Notulen Beraadsvergadering 23 februari 2021

VERSLAG Beraadsvergadering via MEET op dinsdag 23 februari 2021 aanvang 19.45 uur

Liesbeth coördineert het inloggen met video en heet de mensen welkom.
Afmeldingen: M.k. Piet Gude en Willem de Wilde.
Z.k. Gerard Disberg, Dirk Jan Steenbergen en Bert Wolthuis

1. Opening en vaststelling agenda
Waarnemend voorzitter Frenk Lip opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Korte bezinning (zie pag.2)
Frenk houdt een korte bezinning over het wisselen van de wacht. In de bijbel komt dat aan de orde in Jozua 1 vs 9 – 17 waar Jozua de leiding over het volk Israël over moet nemen na de dood van Mozes. God zegt hem dan “wees vastberaden en standvastig”.
Theo heeft zijn taak neergelegd als voorzitter in het ABvK en Bas Stigter heeft zich bereid verklaard om Theo op te volgen. We wensen Bas hartelijke welkom en Gods zegen toe.

3. Ontmoeting met de nieuwe voorzitter
De vergadering stemt van harte in met de benoeming van Bas Stigter als nieuwe voorzitter van het beraad op voordracht van de commissie. Bas is emeritus predikant van de Protestantse Kerk en lid van ‘De Bronkerk’ in Ugchelen waar zijn vrouw predikant is.
Bas heeft voor hij predikant werd een periode als bedrijfseconoom gewerkt, wat ook de ervaringen met mensen breder maakt.
Via video stellen de aanwezige afgevaardigden van de vergadering zich aan Bas voor: Erwin van der Bij, Charles le Fèbre, Liesbeth van Hilten, Jaap Kappers, Hans Koetsier, Wim Sips, Ine Voorham, Frenk Lip en Gé Drayer.

4. Mededelingen
Het afscheid van Theo van Driel (oud voorzitter) en van Bert Niessink (oud penningmeester) zal zo mogelijk in de (fysieke) mei-vergadering zijn: op dinsdag 25 mei in de Barnabaskerk.
Monique Mol heeft de sleutel van De Herberg aan Frenk afgegeven om te kunnen vergaderen.
Het archief is daar en kan worden opgeschoond i.o.m. moderamen.

5. Formele vaststelling verslagen:
De vergadering gaat akkoord met vaststelling van de verslagen van het Beraad (d.d. 24 nov. 2020), de Extra moderamen vergadering (10 dec. 2020 met DNA-ONE en Kerk&Vluchteling)
en de vergadering van het Moderamen (26 jan. 2021).

6. Informatie vanuit de werkgroepen
> De interne bespreking over de gesprekken op 10 dec. 2020 met DNA-ONE en Kerk&Vluchteling wordt geagendeerd voor de moderamen-vergadering van 23 maart, na 20.30 uur (zodat Gé aan de vergadering kan deelnemen).
> DNA-ONE bezint zich intern over de afgelopen periode.
> Het werk van Kerk&Vluchteling ligt even stil.
> Ook activiteiten t.a.v. het AZC staan op een laag pitje (stichting Present). Over ‘misstanden’ zijn geen bijzonderheden bekend.
> Theo heeft Erwin benaderd voor contacten met ‘Samenspraak’ en het beraad stemt hiermee in. N.B.: Graag overdracht van verdere taken van Theo via moderamen.

7. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
> Bas is voornemens om zich voor te bereiden op zijn taak door de werkgroepen van het beraad te bezoeken en ook een dienst in de aangesloten kerken te bezoeken.
> We hopen dat het gauw mogelijk wordt elkaar fysiek te ontmoeten.

8. Overdracht voorzitterschap
Frenk toont een voorzittershamer en geeft deze symbolisch door aan Bas.

9. Sluiting Bas sluit de vergadering met gebed.


Verslag geschreven door Charles.

Bezinning:

Wisseling van de wacht.

Misschien hebt u die weleens bijgewoond, de wisseling van de wacht. Ik heb dat tweemaal mogen aanschouwen. Eén keer in Kopenhagen bij het Koninklijk paleis Amaliënborg. Een één keer in Praag bij het Presidentieel Paleis op de Burcht van Praag. Verschillende staatsvormen, verschillende uniformen, maar de ceremonie komt op hetzelfde neer; een hoop gestamp, bevelen en muziek. En hopla de wacht is gewisseld. Leuk om te zien, soms indrukwekkend, maar het werkt Nederlanders vaak ook op de lachspieren. We zijn niet zo militaristisch.
Ook in de Bijbel kennen we een wisseling van de wacht. Israël staat aan de poort van het Beloofde land. Mozes is naar de Hemel opgenomen en het volk wacht op een nieuwe leider. En God roept Jozua. Voor ons lijkt dat een voor de hand liggende keuze. Hij is decennialang de rechterhand van Mozes geweest. Hij heeft het, om zo te zeggen, allemaal kunnen afkijken, hoe het moet. Zijn opleiding is voortreffelijk geweest. Toch lijkt Jozua niet zo overtuigd van zijn kunnen. Jozua weet ook wel, naast je leider functioneren is niet zo moeilijk, maar zelf de leiding hebben is andere koek. Jij bent dan zelf verantwoordelijk. Mozes was wijs en sprak bovendien dagelijks met God, ja zelfs van aangezicht tot aangezicht. De schoenen vullen van zo’n leider is nogal wat. En dan nog niet eens gesproken over het volk. Een lastig volk, morren en klagen, mekkeren en blaten. Het is altijd wat. Ga er maar aanstaan. Maar God weet dat. Maar Hij roept hem toch. En Hij zegt tegen Jozua. “Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij”, Jozua 1 : 9. God spreekt tot Jozua zoals Hij tot Mozes sprak. En dus durfde Jozua het aan en ging Hij aan de slag. Maar ja, dat volk, hé. Hij geeft zijn bevelen, namens God en haalt daarbij ook nog Mozes aan. Misschien wel voor de zekerheid, want als ze niet naar hem willen luisteren, misschien nog wel naar Mozes. Maar kijk dan eens wat het volk zegt; “Zoals we naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen we naar u luisteren”, Jozua 1 : 17. En zij sluiten af met; “Wees vastberaden en standvastig”, vers 18. Jozua hoort hier de echo van Gods woorden tot hem. Nu weet Hij, het is goed. Ook wij hebben vanavond een wisseling van de wacht. Theo van Driel heeft zijn werk als voorzitter neergelegd en vanavond treed een nieuwe voorzitter aan, Bas Stigter. Theo heeft veel opgezet en bijgedragen aan de uitbouw van het werk én van het Beraad. We zullen hem missen, maar een nieuwe voorzitter treed aan. Een nieuw persoon, met zijn eigen manier van doen. En zijn eigen netwerk en expertise. Ik spreek het vertrouwen uit dat we als Beraad daar weer mee verder kunnen. En wij als Beraad? Nou, we zijn kleurrijk en divers, maar bereid om van harte mee te werken, toch?
Bas, welkom in ons midden. Neem vastberaden de leiding op je, Ik ben ervan overtuigd dat wij er alles aan zullen doen om de samenwerking zo prettig mogelijk te laten zijn. Veel zegen op je werk gewenst. Want alles is gelegen aan Gods zegen.

Frenk Lip

 

 

Verslag vastgesteld en goedgekeurd in de moderamenvergadering dd. 23 maart 2021

Voorzitter (Bas Stigter) Secretaris (Liesbeth van Hilten)

Notulen Beraadsvergadering 24 november 2020

VERSLAG Beraadsvergadering dinsdag 24 november 2020 aanvang 19.45 uur

Verslag geschreven door Hans Koetsier.

Afmeldingen: Ine Voorham, Theo van Driel, Dirk Jan Steenbergen, Willem de Wilde , Gé Drayer, Bert Niessink. Z.k. Gerard Disberg.

1. Opening en vaststelling agenda door waarnemend voorzitter Frenk Lip
* Agenda is vastgesteld, geen toegevoegde agendapunten.

2. Korte bezinning door Charles Le Fèvre
* Thema bezinning ging over “Dankdag voor gewas en arbeid”. Ondanks de corona-problemen van de tegenwoordige tijd kunnen we nog dankbaar zijn? Er blijft nog veel over om dankbaar voor te zijn.
3. Financiën :
- Concept financieel jaarverslag 2019 en begroting 2021 (bijlage in pdf)
* er wordt opgemerkt dat een toelichting ontbreekt. Wim zal dit toevoegen. Ook met bepaalde pdf-readers is de opmaak versprongen. Wim zal dit ook aanpassen met een grid om de kolommen. Overzicht zal met het jaarverslag mee worden gestuurd.
* Bedragen zijn dit jaar nog niet aangepast, maar zal volgend jaar effectief worden

- Verkiezing kascommissie
• Gé Drayer en Jaap Kappers zullen de commissie vormen. Graag onderling contact opnemen.

- Voorstel Wijziging Bijdrage Lidkerken: in bijlagen :
20201117 Voorstel Bijdrage lidkerken.docx
20201117 Rekenvoorbeeld Voorstel Wijziging Bijdrage Lidkerken.xlsx
20170325 Bijdrage lidkerken.docx
• Voorstel om berekening per lid te doen wordt voorlopig niet uitgevoerd. We gaan uit van het voorstel zoals dit is gepresenteerd. Er werd opgemerkt dat enkele kerken ontbraken in het voorstel. Deze zullen nog worden toegevoegd.

4. Opvolging Theo van Driel. Een voorstel van (zo mogelijk) één kandidaat zal in een vergadering van het Beraad worden gedaan door de profielschets-‘commissie’ bestaande uit Ine Voorham, Wim Sips en Liesbeth van Hilten.
- vaststelling profielschets en procedure (zie bijlage)
• Profielschets is vastgesteld, inhoudelijk is deze goedgekeurd. V.w.b. de uiterste datum van inzending graag 15 januari vermelden als uiterlijke datum. Biedt ook de gelegenheid om dit in het kerkblad te vermelden.

5. Week van Gebed voor de Eenheid : één oecumenische samenkomst, waarin ook afscheid wordt genomen van Theo van Driel: locatie? voorbereiders ?
* De leden van het Moderamen (en Gé Drayer) zullen dit voorbereiden. Degenen die graag willen aanschuiven zijn van harte welkom!
* Optie locatie is de Julianakerk, Jaap zal contact opnemen met de koster om te kijken of deze avond nog vrij is.
* Voorstel is voor twee separate gedeelten: de gebedsbijeenkomst zelf en een gedeelte voor het afscheid nemen van Theo en Bert

6. Formele vaststelling verslagen: Beraad dd 29 sept. en moderamen dd 27 okt.
* Beide verslagen zijn formeel vastgesteld met dank aan de notulisten.

7. Werkgroepen – gedelegeerd aan moderamen: (fysiek) gesprek op 7 december met DNA-ONE en Kerk en Vluchteling. Wie daarbij aanwezig wil zijn: opgeven bij secretaris.
* datum moet zijn 10 december in de Samuelkerk om 20.00 uur.

8. Inhoudelijk gesprek: Hoe oecumenisch zijn wij eigenlijk (nog) in deze corona-tijd?
Enkele opmerkingen:
* Het biedt ook de mogelijkheid om bij kerkdiensten van andere kerken te kijken;
* Sommige activiteiten kunnen gelukkig (met de nodige aanpassingen) nog plaatsvinden;
* Sommige kerkleden gaan naar een andere kerk omdat de eigen kerk “vol” is;
* Van te voren wordt brood en wijn thuis bezorgd om toch Heilig Avondmaal “live” mee te kunnen vieren;
* De kerk kan beschikbaar worden gesteld voor een activiteit in de omgeving
* Helaas kun je niet meer spontaan bij iemand op bezoek;
* Bloemen vanuit de kerk worden na afloop naar een oudere gebracht;
* Online kerkdiensten worden soms meer ‘bezocht’ dan bij een reguliere kerkdienst;
* Er bestaat zorg wanneer e.e.a. ‘genormaliseerd’ is, hoe het fysieke aantal van bezoekers zal zijn…

9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
Voorstel Jaarverslag 2019: Theo heeft jaarverslag afgemaakt, moderamen loopt er nog even door heen: dan toezending aan de afgevaardigden.
Eventuele opmerkingen (tekstueel/inhoudelijk) richten aan de secretaris voor 10 december (moderamenvergadering) Dan vaststelling door moderamen.
 De vergadering is akkoord met dit voorstel en geeft het Moderamen mandaat hiervoor.

Rondvraag: Erwin mocht vorige week dinsdag voor de eerste keer opa worden van een kleinkind (jongen). Charles mocht in de afgelopen tijd overgrootouder worden.
Piets negen jaar jongere broer is tgv corona overleden, condoleances van de deelnemers aan de vergadering.

10. Sluiting (gepland 21.00 uur)
Frenk besluit de vergadering met het lezen uit “In moeilijke tijden” en eindigde met Psalm 84:12

Dit verslag wordt (voorlopig) vastgesteld in vergadering moderamen dd 10 december 2020
 Is goedgekeurd en vastgesteld in moderamen 210126 - zie verslag
Formele bevestiging in Beraadsvergadering van 23 febr. 2021
Voorzitter Frenk Lip 

Bezinning bij vergadering 29 september 2020

Spiegeltje spiegeltje aan de wand…
Christenen zijn, als het goed is, volgelingen van Jezus Christus. Een Christen is een leerling van Jezus. Dat blijven we heel ons leven lang. En de kerk is een lerende gemeenschap. Jezus leefde ons voor. Hij liet zien wat de modus, de stijl van het Koninkrijk van de Hemel is. En wij moeten Hem navolgen. Ik ben bezig met de bestudering van de Imitatio Christi, of te wel de Navolging van Christus van Thomas á Kempis. Daarin houdt hij ons een spiegel voor. En het is verrassend hoe actueel zijn woorden nog zijn voor vandaag, zowel voor Rooms Katholieken, als ook voor Protestanten. Wat opvalt is de toch ook wel moderne opvatting; Zegt wat ge doet en doet wat ge zegt. Dat moet een Christen kenmerken. Maar ook de Kerk moet dat kenmerken. Mooie volzinnen over liefde en omzien naar elkaar zijn niet voldoende. Niet alleen Thomas zegt dit maar ook Jacobus. Hij zegt; “Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net iemand die het gezicht waarmee hij geboren is in de spiegel bekijkt ; hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag”, Jacobus 1 : 22 t/m 24. Dit geldt voor zowel de individuele christen als ook voor de familie van christenen; de kerk. En welke boodschap is dat dan ? Dat wij elkaar moeten liefhebben, zoals Christus ons heeft liefgehad. En dat zijn niet alleen maar mooie woorden. Dat heeft Jezus laten zien. Hij zei dat liefde onder andere is; je leven over hebben voor je vrienden. Nu, dat heeft Hij bewezen, dat zijn woorden niet leeg waren. Hij stierf voor Zijn vrienden op Golgotha. Moeder Teresa zei het ook; Liefde is actie. Dat betekent voor een Christen dus niet # Ik doe niet meer mee. Nee, een Christen staat altijd klaar voor een ander, zeker voor de zwaksten van mijn broeders. Voor de kwetsbaren en eenzamen. Daar ligt het werkveld van de kerk. En niet alleen in deze Coronatijd. Hoewel de Coronacrisis wel de lakmoesproef is op hoe wij als kerken en christenen in de wereld staan. De kerk wil, als het goed is, er zijn voor de mensen die het moeilijk hebben, die aan de onderkant van de samenleving bungelen, zij die zonder aanzien zijn. De zwaksten en de kwetsbaren, de armen en de zieken. Waarom? Omdat zij zulke fantastische mensen en organisatie zijn? Nee, omdat ze uit diepe dankbaarheid voor de liefde van Christus, die Hij hun geschonken heeft, daarvan willen uitdelen. Hem ter eer. Daarom als de vraag gesteld wordt Spiegelbeeld vertel eens even, ben ik werkelijk een liefhebbende christen? Een christen die omkijkt naar anderen, zoals Jezus naar mij heeft omgekeken. Dat het antwoord dan zal zijn, van ganser harte; Ja, amen, ja.

Vergadering 29 september 2020

Verslag van de Vergadering van het Apeldoorns Beraad van Kerken
dinsdag 29 september 2020 om 19.45 uur
Plaats: in jeugdzaal Barnabaskerk, Canadalaan 25

Aanwezig:
Theo van Driel, Liesbeth van Hilten, Frenk Lip, Wim Sips, Dirk Jan Steenbergen, Edwin van der Bij, Willem de Wilde, Ine Voorham, Piet Gude, Gé Drayer (verslag)
Gasten: Burgemeester Ton Heerts & Marjan Thalen, chef kabinet BGM
Afwezig:
Charles Lefebre (niet lekker), Gerard Disberg (werk), Hans Koetsier (zieke gezinsleden), Jaap Kappers (wil niet vergaderen i.v.m. verschil van interpretatie).

Deel 1 Ontmoeting
1. Opening door voorzitter Theo van Driel en vaststelling agenda
Op deze eerste dag dat er opnieuw restricties beginnen, opent Theo de vergadering en geeft Frenk gelegenheid de bezinning te leiden.
2. Bezinning door Frenk Lip
Hij bepaalt ons – in lijn met wat Thomas à Kempis schrijft in zijn ‘de imitatione Christi’ – bij dat wat je zegt, je ook moet doen en wat doet wat hoort te zeggen. Horen alleen is niet genoeg: wat je hoort moet ook gedaan worden. Dat stempelt, tekent ons als christenen: mensen van Christus die Hem navolgen. De kerk is er voor de zwakken, de ontrechten, de underdogs, de mensen die kwetsbaar zijn, in navolging van Christus.
3. Ontmoeting met de burgemeester dhr Ton Heerts & Marjan Thalen, chef kabinet BGM
We stellen ons allen aan elkaar voor.
De burgemeester ziet het als een enorme uitdaging om elkaar in onze stad te blijven ontmoeten. De kerken hebben daarbij een belangrijke rol. Ze hebben in het maatschappelijk middenveld een eigen plaats waarmee de burgerlijke overheid goed wil samen werken. Dat is niet zo vanzelfsprekend in deze tijd. Hoe wel de kerken best actief zijn, wordt dat niet vaak zo gezien of soms zelfs niet een bekend gemaakt.
We reageren daarop dat we ‘van origine’ misschien wel wat te bescheiden zijn en niet echt op de trom slaan om dingen die gaan knellen aan de kaak te stellen e.d.
De kerken beseffen dat de maatschappij maar in zekere zin maakbaar is, terwijl de overheid soms denkt dat die terdege maakbaar is als het maar goed in regels en regelingen gevat wordt. Enkele jaren geleden was dat bijv. het geval bij de invoering van de WMO. De overheid rekende er op dat de kerken wil een blik vrijwilligers zou leveren. Maar zo simpel is dat niet als het gaat om zorgen voor en aandacht geven aan elkaar: dat laat zich niet in regeltjes vatten.
De burgemeester erkent dat de overheid daar inderdaad wel wat te makkelijk over denkt. Daarbij komt nog iets anders dat ook knelt: bezuinigingen gaan nogal eens ten koste van de zwaksten etc. Het gevolg is dan inderdaad dat de zorg op maat verwordt tot puur bezuinigen.
We spreken met elkaar ook over de problematiek rond Corona en de handhaving daarvan. De gevolgen van de Corona-maatregelen in kerk en samenleving zijn enorm. Onderwerp van gesprek is ook de demonstratie van Pegida. Ook nu heeft die zich weer op het laatste moment teruggetrokken. De inzet van de kerken wordt door de burgemeester bijzonder gewaardeerd op dit punt.
Het is goed als de kerken ook met andere geestelijke stromingen contact hebben zoals dat in CIRCA (Commissie Inter-Religieus Overleg Apeldoorn) het geval is.
We spreken wederzijds onze waardering uit voor dit gesprek en wensen elkaar sterkte. De burgemeester verlaat onze vergadering.

4. Brief Kerk en Vluchteling – is niet echt besproken, wel aangestipt.

5. Over de vredesweek hebben we het ook niet echt gehad in dit gesprek

Deel 2 Organisatorische zaken en beleid
A. Verslag Moderamen
Het verslag van de vergadering 200825 wordt goedgekeurd. Daarin was ook de vaststelling van de taakomschrijving van en ruimte voor meedenken met moderamen opgenomen.
I.v.m. met de Vredesweek is er door Corona in de publicatie geen ruchtbaarheid aan bijeenkomsten gegeven. Hopelijk kan het volgend jaar wel weer.

B. Mededelingen
+ Week van de dialoog (nov.) – mail is verzonden aan iedereen
+ Ingekomen post – geen ingekomen en uitgaande post.
Er wordt even gesproken over een eventueel lidmaatschap van de Bahá’i. In het verleden was de Bahá’i gemeenschap wel lid. Ze willen nu weer betrokken raken bij het Beraad. De meeste aanwezigen hebben wel reserve. Ze zien de Bahá’i niet als een christelijke gemeenschap en vinden dus dat we het in elk geval voorlopig af moeten houden. De Bahá’i positioneren zichzelf als nieuwe wereldreligie.
+ Verslag van de voorzitter – geen vragen.

C. Einde voorzitterschap Theo van Driel
Theo van Driel heeft aangegeven als voorzitter van het Beraad in januari 2021 te willen terugtreden. We spreken de procedure van verkiezing door: Frenk als assessor van het bestuur vangt het vertrek in januari voorlopig op. De volgende vergadering zal er een commissie worden ingesteld om de opvolging te regelen en met een voordracht te komen. Er wordt aangedrongen op het opstellen van een profielschets. Theo zal in dezen zich afzijdig houden. In januari nemen we van Theo afscheid in de oecumenische dienst ter gelegenheid van de Week van Gebed.

D. Werkgroepen m.n. aandacht voor:
+ De vluchtelingen problematiek: een reactie van Kerk en Vluchteling wordt nagezonden
+ ook de opvang aan de Chr.Geurtsweg heeft te maken met een corona quarantaine, wat veel gevolgen heeft voor de bewoners daar.
+ Het Appel dat is verzonden wordt door sommigen als te eenzijdig bestempeld.
+ Fairtrade-werkgroep: veel kerken zijn bereid om mee te doen. Theo zal een lijst maken van deelnemende kerken zodat we daar inzicht in krijgen.

E. Rondje “uit de kerken”
Enkele losse opmerkingen:
- Positieve en negatieve dingen komen naar voren n.a.v. de Coronaontwikkelingen.
- Alles is anders en alles moet opnieuw uitgevonden worden.
- Lakmoesproef: wat betekent geloof, kerkgaan nu echt voor je?
- Leger des Heils gaat een kerstprogramma maken om uit te zenden
- Na een periode van afwezigheid: de onderlinge ontmoetingen worden (weer) erg gewaardeerd;
- Zorgen zijn er genoeg: hoe zijn we kerk, etc.?
- Middagdiensten lijken in het corona-geweld te bezwijken
- Onwezenlijke situaties doen zich ook voor bijv. rond begrafenissen, rouwdiensten, huwelijkssluitingen en gedenkdagen.

F. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

G. Volgende vergaderingen:
Moderamen: di. 27 oktober met uitnodiging aan DNA-ONE en Kerk en Vluchteling. Wie daarbij aanwezig wil zijn: opgeven bij secretaris.
Beraadsvergadering: dinsdag 24 november. Rooster 2021: zie verslag mod. 200825

H. Sluiting
Theo sluit met gebed

 

Verslag vergadering 28 januari 2020

Verslag - vergadering Apeldoorns Beraad van Kerken van 28 januari 2020

Voorz. Theo van Driel opent de vergadering.
Aanwezig: Charles le Febre, Wim Sips, Bert Niessink, Erwin van der Bij, Theo van Driel, Frenk Lip, Liesbeth van Hilten, Piet Gude, Arja Sonneveld, Marnix Visscher, Dirk-Jan Steenbergen
Afwezig met kennisgeving: Hans Koetsier, Jaap Kappers, Ine Voorham, Michiel de Leeuw, Gerard Disberg, Marinus Beute, Gé Drayer
Afwezig zonder kennisgeving: Martin van der Veen, Peter de Jong, Bert Wolthuis, Ronald Bonsema

Bezinning door Piet Gude over ‘Samen’! Eenzaamheid is niet goed. Je hebt altijd iemand nodig als steun. Samen zijn we sterk. Samen de boodschap van Christus uitdragen.

Ontmoeting nieuwe voorgangers
Dirk-Jan Steenbergen stelt zich voor. Hij vertegenwoordigt de Doopsgezinde gemeente in het ABvK en is nu één jaar voorganger in Apeldoorn. Hij werkt ook in jeugdwerk PKN Zwolle. Hij is met vernieuwingen bezig.
Marnix Visscher vervangt Gé Draijer in deze vergadering. Hij was scriba en maakt deel uit van het moderamen van de kerkenraad.
Arja Sonneveld is ouderling bij de Zevendedags Adventisten.

N.a.v. van bovenstaande voorstelronde wordt gemeld dat de sabbath vierende gemeentes uitgenodigd zijn voor het ABvK.

Inhoudelijk gesprek: Onze verwachtingen t.a.v. de oecumene in Apeldoorn
Charles geeft aan dat er in 2023 een fusie zal plaatsvinden met andere gereformeerde kerken. Er is samenwerking in diverse organen, EOA, ‘9-moderamina’, etc. Er is kanselruil. We moeten elkaar erkennen en samen één gezicht vormen naar de Apeldoornse samenleving.
Wim geeft aan dat er bij de Remonstranten wel allerlei samenwerkingen zijn, maar je ziet niet veel gebeuren.
Dirk-Jan geeft aan dat we als kerken samen zouden moeten gaan en geen onderscheid moeten maken naar buiten.
Bert geeft aan dat de oecumene niet leeft bij de Baptisten.
Liesbeth geeft aan dat aan de top en aan het grondvlak van kerken zeker oecumene wordt beleefd, maar in organisatorische ‘tussenlagen’ is men vooral bezig met de eigen kerkgemeenschap.
Piet geeft aan dat in zijn kerk de oecumene niet erg aanwezig is. Het komt wel, maar kost tijd.
Frenk geeft aan dat de GKV weinig oecumenisch is. Jongeren hebben wel meer belangstelling. Men wil elkaar wel broeder en zuster noemen, maar echt samenwerken is moeilijk.
Erwin geeft aan dat een Raad van Levensbeschouwingen een goed idee zou zijn.
Theo geeft aan dat de Lutheranen het veel hebben over de oecumene, maar weinig doen.

Financiën
Er is nog geen begroting. De begroting zal niet veel afwijken van de vorige begroting. Bert en Wim zitten nog in de overdrachtsfase.

Verslag Beraadsvergadering en kernpunten 26 november 2019
Geen opmerkingen.
Ieder wordt geacht het rooster goed in de gaten te houden. Er is een wijziging in de taken!

Mededelingen en ingekomen post en verslag van de voorzitter
Verzoek om nieuwsbrieven naar Liesbeth te sturen.

Week van Gebed – evaluatie
Er was een goede opkomst.
De dienst op zaterdagavond is slecht bezocht. Moet die verplaatst worden naar vrijdagavond of zondagavond?
Het was teleurstellend dat er geen parochianen waren.
Sant’Egidio op vrijdagavond.

Viering 75 jaar bevrijding
De Grote Kerk wil kosten in rekening brengen, maar daar nog een gesprek over komen.
De afspraak met de Protestantse Gemeente is dat kerkdiensten van ABvK kosteloos gehouden kunnen worden.
Er wordt gesproken over een fietstocht.
Broederkring van Doopsgezinde gemeente is betrokken.

Werkgroepen
DNA/ONE
Er komt een gesprek met Pieter de Weert over de relatie van ABvK en DNA/ONE.

Fairtrade
Op 28 juni is er Worldproef in Oranjepark. Welke kerken worden ook fairtrade-kerk?

Apeldoorn Tegen Verarming heeft afspraken gemaakt over wat ATV doet en wat DNA/ONE doet. Er zijn taken vastgesteld. ATV houdt contact met de gemeente. DNA/ONE met de (diaconieën van) kerken.

Pop-up-kerk
Men wil een kunstenaarsmarkt organiseren op laatste zaterdag in augustus. Het thema is “thuiskomen” en als locatie denkt men aan het stationsplein. De trekker is Marjoleine Engelberg. Om het e.e.a. te borgen is het voorstel om deze groep een werkgroep van ABvK te maken. Op 15 februari is de volgende vergadering van de werkgroep. Het budget komt vanuit pionierswerk. Het is open voor alle kerken, ook kerken die geen lid zijn van ABvK. Het is dus één dagdeel en niet een gehele dag. Voorkeur is vrijdag, anders zaterdag.

Rondje
De Tabernakelkerk houdt zich bezig met : Zorg voor de aarde. Er wordt een “God in de supermarkt” workshop georganiseerd. Dit gaat over keuzes maken in de supermarkt. De workshop is al 130 maal gegeven.
De CGK Apeldoorn-Zuid is in een tweede beroepingsfase. Binnen 2-3 weken gaat er een voordracht naar de gemeente.
Bij de Koningshof is Lieuwe de Jong de nieuwe predikant.
De nieuwe predikant van GKV Zuid, ds Beute, gaat met de jeugd in gesprek.

WVTTK , Rondvraag
Is er nog Kerkenpad / Relipad? Nee. In mei is er contact met het onderwijs.
Kerkenpad zou vanuit ABvK geregeld kunnen worden.

We sluiten af met het Onze Vader

Volgende vergadering is dinsdag 24 maart 2020 19.45 uur in de Herberg
Bezinning: Ine Voorham; verslag: Gé Draijer; koffie zetten etc.: Gerard Disberg, Wim Sips

Vastgesteld in vergadering Beraad van 24 maart 2020

Geef vandaag liefde. Wees lief voor anderen. Wees lief voor je gezin. Wees lief voor God. Hij zal ervoor zorgen dat je genoeg liefde hebt en Hij geeft je er meer voor terug dan je ooit zou kunnen weggeven.