Lichtenvoorde..., een witte vlek op de kaart?

Licht Lichtenvoorde

Hoeveel mensen in onze eigen buurt zouden God echt kennen? Wie van hen kent Jezus Christus en weet wat Hij gedaan heeft? Wie zou er een Bijbel hebben en er ook in lezen? Een paar kleine kerken in de Achterhoek, waar nog trouw naar de Bijbel wordt gepreekt, waar christenen elkaar ontmoeten, elkaar steunen en samen bidden. En verder ….. een witte vlek op de kerkelijke kaart.

Het plan

Wat doen wij daarmee? Zijn wij daarmee bewogen? Ligt daar voor ons een taak?  Dat was de vraag waarmee de classis Zutphen 4 jaar geleden worstelde.
Toen is er  door de classis Zutphen een commissie ingesteld, uit de kerken van Apeldoorn (Zuid en Centrum), Doesburg, Doetinchem, Neede en Zutphen. Deze Commissie Evangelieverkondiging Oost-Gelderland (CEOG) heeft tot doel de mogelijkheden te onderzoeken om in de Achterhoek via evangelisatie te komen tot een  ontmoetingsplaats van waaruit Bijbelgetrouwe evangelieverkondiging plaatsvindt.

De CEOG  heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijkheden om dit plan van de grond te krijgen  en te zoeken naar een logische plaats van waaruit geopereerd zou kunnen worden. Uiteindelijk heeft de CEOG voorgesteld om in Lichtenvoorde te beginnen met evangelisatie, gericht op jongeren in de leeftijd van 20 tot 30 jaar. De doelgroep “Jong volwassenen” is gekozen omdat zij  rond die leeftijd bewuste keuzes maken in hun eigen leven. . Dat is geen makkelijke weg, maar wel een uitdagende. Het plan is door de classiskerken aanvaard. De invulling ervan ligt echter nog open.

Wie staan erachter

Naast de volledige steun van alle kerken in de classis Zutphen wordt ook de classis van Enschede benaderd en gevraagd om te ondersteunen met menskracht en geld. Inmiddels denkt  ook de Christelijk gereformeerde kerk van Aalten mee in dit project en hopelijk gaan zij ook daadwerkelijk meedraaien.  Tenslotte is ook gevraagd om de classis van de Christelijk Gereformeerde kerken  bij het project  te betrekken.

Lichtenvoorde Commissie

Door de CEOG is de “Lichtenvoorde Commissie” benoemd. Deze commissie bestaat uit leden van alle deelnemende kerken in de classis.  De Lichtenvoorde Commissie (LC) moet het plan handen en voeten geven.  De LC is inmiddels bezig te zoeken naar een praktische invulling om met de doelgroep in contact te komen en zo het  evangelie te laten klinken in Lichtenvoorde. Als je mensen wilt bereiken met Gods liefde zul je relaties met hen moeten aangaan, een vertrouwensband  met hen opbouwen en daarin vooral jezelf geven.

Er moet heel wat gebeuren om dit plan van de grond te krijgen. Niet alleen ideeën zijn nodig maar ook draagvlak, geld, menskracht, denkkracht,  daadkracht en liefde. Liefde voor onze naaste, die wellicht niet staat te wachten op het evangelie, maar voor wie de boodschap van Jezus Christus wel degelijk van levensbelang is.

Kick-off

Voor de start is er een ‘kick-off’-avond georganiseerd voor de kerkenraden en de evangelisatie-commissies , waarbij de CEOG- en de LichtenvoordeCommissie (LC) hun  plannen hebben gepresenteerd  en hun visie op de evangelieverkondiging in Oost-Gelderland
Aan de kerkenraden en EC’s is gevraagd om medewerking aan dit project te geven door daadwerkelijke ondersteuning in de vorm van gemeenteleden, die taken op zich nemen. Er is heel wat  man/vrouwkracht nodig om actief en langdurig in Lichtenvoorde te evangeliseren.. De LC heeft voorgesteld om in Lichtenvoorde elke week met een aantal mensen aanwezig te zijn. Alleen zo kunnen wij relaties opbouwen en een vertrouwde plek creëren. Hoe dit allemaal precies invulling gaat krijgen, is nog niet vastgesteld. Dat hoeft ook niet, want de deelnemers kunnen daarin ook een eigen inbreng hebben.. De plannen zijn ambitieus, maar met Gods hulp durven we dit toch wel aan?

Meedoen

U begrijpt dat uw gebed nodig is: bidden om kracht en wijsheid, bidden dat dit plan mag meewerken aan de verbreiding van Gods naam, bidden voor het heil van onze naaste. Daar moeten we mee beginnen. Maar ook actief meedoen. Handen en voeten geven aan het evangelisatiewerk zo dicht bij huis. Je kunt jezelf opgeven bij de plaatselijke kerkenraad of evangelisatiecommissie. Voor vragen, ideeën en suggesties kunt u ook de leden van de CEOG en de LC aanspreken.

Met christelijke groeten,
Commissie Evangelieverkondiging Oost-Gelderland / Lichtenvoorde Commissie

Website:
Voor actuele informatie en het programma bezoekt u de website "Licht in de Achterhoek".

Zolang je maar blijft volhouden kun je niet verliezen.